powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry
drukuj

2020-02-11 14:49:29

Informacja dla przedsiębiorców


Prze

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.02.2020 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3281

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-11 13:43:09

Nabór na stanowisko kierownika Klub Senior+


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior + w miejscowości Długie, gmina Czarnia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nabór na stanowsko ...pdf Ogłoszenie o naborze 2020-02-11 13:43:38 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.02.2020 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-10 14:45:27

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”


KRUSlog

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

W szkołach zainteresowanych przeprowadzeniem Konkursu istnieje możliwość spotkań z przedstawicielem KRUS który zwróci uwagę dzieci na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie zwierząt gospodarskich wykorzystując narzędzia multimedialne: kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz film edukacyjny „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”.

            Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu

 1. Nadrzeczna 2, 07-430 Myszyniec (tel. 29 7722512, e-mail: myszyniec@krus.gov.pl ).
 • w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wojewodzki Regulamin...doc Regulamin 2020-02-10 14:46:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 1 regulamin ...ocx Zał. nr 1 2020-02-10 14:46:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 2 regulamin ...ocx Zał. nr 2 2020-02-10 14:46:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 3 informacja...doc Zał. nr 3 2020-02-10 14:47:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 4 zgoda na p...ocx Zał. nr 4 2020-02-10 14:47:12 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.02.2020 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2020 13:49
Liczba wyświetleń: 3781

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 10.02.2020 13:45 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-23 12:01:58

Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.


 Ogłoszenie kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o  drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego  z dnia 23-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 , ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1818/ tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków :

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika , pedagogika specjalna, politologia , polityka społeczna  ,psychologia, socjologia , nauki o rodzinie.

- co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego,

- specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

- o pomocy społecznej,

- kodeks postępowania administracyjnego ,

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,

- wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

- o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań z pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe 

 1. doświadczenie w realizacji projektów,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. prawo jazdy kat. B
 4. rzetelność i obowiązkowość,
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,
 6. kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność pracy w zespole.

  III.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale terenowych przedstawicieli społecznych/radnych, sołtysów, oraz instytucji samorządowych,

- rozeznanie potrzeb środowiska

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- organizowanie usług osobom starszym i niepełnosprawnym,

 1. Wprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej;
 1. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenia grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty.
 2. Organizowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS, współpraca z opiekunkami świadczącymi usługi, prowadzenie ewidencji i rozliczeń usług opiekuńczych.
 3. Przygotowywanie i opracowanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej,
 4. Prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi
 5. Prowadzenie klubu Senior +

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu :  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony nie dłużej niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni oraz teren gminy Czarnia .

Przewidywany termin zawarcia umowy: 17-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję , że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko , którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów ;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                     KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Czarni.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy , iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom , które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

                                                                                             

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.01.2020 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2020 11:03
Liczba wyświetleń: 12110

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r. 23.01.2020 11:01 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-22 10:14:18

Informacja dla przedsiębiorców


p1

p2

p3

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2020 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020 09:14
Liczba wyświetleń: 12443

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja dla przedsiębiorców 22.01.2020 09:14 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-22 09:42:37

Harmonogram odbioru odpadów


rejon 1

rejon 2

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2020 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12467

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-21 10:41:14

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej


pup

pup2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 09:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12861

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-21 09:53:30

Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”


Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”

„Klub Senior +”

 

  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” z siedzibą w Długiem

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Czarnia,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności,
 • i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+”” będzie bezpłatne.

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni (od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 do 1600 oraz w piątek w godzinach 700 do 1500).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni (od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1500).
 • ze strony internetowej http://www.czarnia.samorzady.pl/

Do pobrania

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Czarnia.

 

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 08:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12879

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-21 08:23:19

Informacja o spotkaniu


Informacja o spotkaniu

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania

 • 10:00 – 10:20 zasady naboru wniosków na organizację staży oraz założenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” – Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Pani Jolanta Filipiak;
 • 10:20 – 11:00 – Inne możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w 2020 r. – Specjalista ds. Funduszy Europejskich;
 • 11:00 – 11:15 Przerwa;
 • 11:15 – 12:15 Przedstawienie możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w 2020 r. – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego i Programy Krajowe – Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Piłsudskiego 38
07–410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) administratora danych: iod@mazovia.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania informacji e-mailowej, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Dane przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit .e), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z Konsultantami naszej Sieci poprzez:

 • infolinię 801 101 101 lub pod numerem telefonu 22 542 27 15
 • Formularz zgłoszeniowy e-Konsultant  dostępny na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  oraz adres mailowy punkt_kontaktowy@mazowia.eu,
 • Wizytę osobistą w Punktach Informacyjnych, poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 w:

- Warszawie, ul. Jagiellońska 74,

- Ciechanowie, ul. Plac Kościuszki 5,

- Ostrołęce, ul. Józefa Piłsudskiego 38,

- Płocku, ul. Kolegialna 19,

- Radomiu, ul. Kościuszki 5a,

- Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4,

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 07:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12905

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 12:58:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 11:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16973

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 09:30:10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2020 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit w roku 2020 ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2020r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Termin składania wniosków :

 1. od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020r. , producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 2. od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadza także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego na wniosek.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 08:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17134

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 15:23:57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.12.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33089

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 99310

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 100592

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 208200

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował