menu
menu
drukuj

2020-07-07 09:34:48

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.07.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 07.07.2020 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2404

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-07 09:20:35

IXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.07.2020 08:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2411

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-07 08:39:53

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.07.2020 07:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2436

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-03 15:38:48

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.07.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.07.2020 14:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3783

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-03 15:01:17

Konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

I. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41 07-431 Czarnia

II. Stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni wymiar etatu –1 (pełny etat)

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: praca  socjalna, polityka społeczna, administracja, prawo, zarządzanie.

2.Specjalizacja  z  zakresu  organizacji  pomocy  społecznej, o  której  mowa  w art.  122  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r.,poz. 1081).

3.Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.

4.Obywatelstwo polskie.

5.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.Brak  karalności  za  umyślne  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne przestępstwo skarbowe.

7.Nieposzlakowana opinia.

8.Bardzo  dobra  znajomość  przepisów  prawnych  w  zakresie  wymaganym  na  stanowisku, w  szczególności  w  zakresie  pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,  świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, dodatków mieszkaniowych  i  energetycznych,  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  o opiece nad  dziećmi do  lat  3, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym powadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, znajomość  kodeksu postępowania  administracyjnego,  kodeksu  pracy, ustawy o finansach publicznych,  samorządzie gminnym  oraz  przepisów  dotyczących ochrony  danych osobowych.

9.Umiejętność kierowania zespołem pracowników.

10.Dyspozycyjność.,

11.Samodzielność w działaniu.

12.Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

13.Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

14.Odpowiedzialność, odporność na stres.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

1.Kierowanie  działalnością  Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej (GOPS) oraz  reprezentowanie  go  na zewnątrz.

2.Realizacja  zadań  w  zakresie  pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,  świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym powadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz   prowadzenie innych zadań wynikających  z  przepisów  prawa lub przekazanych do realizacji  GOPS.

3.Wydawanie  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  zgodnie  z  delegacjami ustawowymi oraz przyznanymi upoważnieniami w sprawach z zakresu działania GOPS.

4.Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań GOPS.

5.Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w OPS.

6.Wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników GOPS.

7.Organizowanie pracy GOPS w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań.

8.Przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  Gminy  Czarnia  dotyczących  funkcjonowania i realizacji zadań GOPS.

9.Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy,  prognoz  w  zakresie  pomocy  społecznej  i  innych  zadań  realizowanych  przez  GOPS, a także opracowywanie sprawozdań w tym zakresie.

10.Pobudzanie  aktywności  społecznej  i  inicjowanie  działań  samopomocowych  w  zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk.

11.Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku.

12.Opracowywanie planu finansowego GOPS z podziałem na zadania własne i zlecone.

13.Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS.

14.Inicjowanie i  wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych na projekty związane z realizacją zadań GOPS.

15.Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1.Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2.Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, Czarnia 41 07-431 Czarnia

3.Praca jednozmianowa

4.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Planowany termin rozpoczęcia pracy 28 lipca 2020r.

 

VI  Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w  jednostce,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Wskaźnik wynosi poniżej 6%

VII Wymagane dokumenty aplikacyjne, określenie terminu i miejsca składania dokumentów

1.Koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

2.List motywacyjny/podanie o pracę;

3.Kwestionariusz osobowy;

4.Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, w tym dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;

5. Kserokopie świadectw pracy, dotyczące udokumentowania wymaganego stażu pracy;

6. Pisemne oświadczenie kandydata:

a)o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

b)o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c)że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)że cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni”, w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

 • bezpośrednio w sekretariacie ( pokój. Nr 2 )Urzędu Gminy Czarnia, w godzinach urzędowania, albo
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.

 

W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy  Czarnia.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarnia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

X. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (publ. Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, tel. 297727017
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:kancelaria@drmendyk.pl, lub tel. 507054139
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko kierownika związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO, W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów - konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do w/w konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
 6. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza kraj.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.07.2020 14:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3890

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-03 14:53:02

ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o naborz...pdf Ogłoszenie o naborze partnera 2020-07-03 14:54:39 Kamzelski Grzegorz
załącznik Ogłoszenia o naborz...pdf Zmiana ogłoszenia o naborze partnera 2020-07-06 13:02:27 Rydel Karolina

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.07.2020 13:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3812

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-03 09:08:42

NOWY OKRES ZASIŁKOWY


1

2

3

4

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.07.2020 08:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3955

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-03 08:56:43

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.07.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.07.2020 07:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3959

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-02 13:57:28

Informacja o koloniach KRUS


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.07.2020 12:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4223

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-02 13:40:42

Stypendium pomostowe dla tegorocznych maturzystów


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.07.2020 12:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4226

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-02 13:34:09

Kurs e-learningowy dla dzieci


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.07.2020 12:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4228

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-02 13:20:00

OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów na rachmistrzów terenowych


rach

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia

Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt.4, w związku z art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r./Dz. U. z 2019 r., poz. 1728/ Wójt Gminy Czarnia ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Czarnia.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Czarnia ustalona została w ilości 2 osób.

1.Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1/ być pełnoletnim,

2/ zamieszkiwać na terenie gminy Czarnia,

3/ posiadać conajmniej średnie wykształcenie,

4/ posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5/ nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6/posiadać umiejętności w zakresie obsługi komputera i funkcjonowania obsługi  GPS,

7/ posiadać praktyczne umiejętności korzystania z map cyfrowych,

8/ posiadać prawo jazdy kat. B,

9/ posiadać umiejętność skutecznego komunikowania się, organizacji własnej pracy.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych winni zgłaszać się do Urzędu Gminy Czarnia/ pok. Nr. 6 – Maria Zadrożna/ w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną z zakresu motodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami zainstalowanymi na nich aplikacjami. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat, który nie wezmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydaci na rachmistrzów spisowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe na swój adres e-mail.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.07.2020 12:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4231

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-07-01 14:03:31

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.07.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 01.07.2020 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4582

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-26 14:54:22

Wypoczynek wakacyjny 2020


info

214

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.06.2020 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8134

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-26 07:21:47

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie KURPSIE RAZEM


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” prowadzi rekrutację na szkolenia z zakresu pisania wniosków dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na operacje w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej oraz z zakresu zachowania dziedzictwa mającego na celu zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego lub zorganizowania warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Rekrutacja_na_szkolenia_w_zakresie_rozwoju_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej_oraz_powierzenie_grantu,5779,185

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.06.2020 06:21
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 06:25
Liczba wyświetleń: 8280

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie KURPSIE RAZEM 26.06.2020 06:21 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-06-18 15:48:36

Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej współfinansowany ze środków unijnych


 świat

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

 

Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? Jesteś właścicielem nieruchomości, na której zaplanowano przebieg sieci światłowodowej lub jej umieszczenie na słupie? Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć do większej liczby domów w Twojej okolicy.

 

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą sprawdzić, czy ich adres jest objęty projektem i uzyska dostęp do usług światłowodowych, zapraszamy na stronę: getfibre.pl.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.06.2020 14:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11353

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-17 14:41:23

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.06.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.06.2020 13:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11712

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-15 14:16:27

Ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu 8.3.1.


Gmina Czarnia ogłasza Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o naborz...pdf Ogłoszenie o naborze partnera 2020-06-15 14:17:10 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.06.2020 13:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-09 14:48:59

Dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym


dzień

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.06.2020 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14455

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-08 10:00:01

NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2020


ZAPROSZENIE

w załaczniku

-Deklracja zgłoszenia udziału w konkursie

- Regulamink konkursu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DEKLARACJA.pdf Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie 2020-06-08 10:00:50 Kamzelski Grzegorz
załącznik REGULAMIN (2).pdf Regulamin konkursu Gminnego 2020-06-08 10:01:46 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.06.2020 09:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14985

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-06-05 14:44:29

Spotkania informacyjne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma przyjemność zaprosić na spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.06.2020 13:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15922

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-29 14:51:59

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.05.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.05.2020 13:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18234

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-26 13:16:57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.05.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 26.05.2020 12:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 19414

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-22 14:33:53

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.05.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 22.05.2020 13:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20755

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-22 10:29:11

Ogłaszenieo konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem

I.Organ prowadzący szkołę:

Gmina Czarnia, Czarnia 41 , 07-431 Czarnia.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Surowe 194, 07-431 Czarnia

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6 oraz §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597, 1661) .

VI. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587, 1634), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VI. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem”, w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r.

 • bezpośrednio w sekretariacie ( pokój Nr 1 )Urzędu Gminy Czarnia, w godzinach urzędowania, albo
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy  Czarnia.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarza medycyny pracy).

 VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarnia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

VIII. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (publ. Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, tel. 297727017
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:kancelaria@drmendyk.pl, lub tel. 507054139
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoływ związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów - konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do w/w konkursu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
 7. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza kraj.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.05.2020 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2020 09:29
Liczba wyświetleń: 20838

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 22.05.2020 09:29 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-05-22 10:22:40

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Czarni


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Czarnia, Czarnia 41 , 07-431 Czarnia.

II.Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni Czarnia 42 07-431 Czarnia

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6 oraz §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597, 1661) .

IV.Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587, 1634), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

V.Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VI. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni”, w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r.

 • bezpośrednio w sekretariacie ( pokój. Nr 1 )Urzędu Gminy Czarnia, w godzinach urzędowania, albo
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy  Czarnia.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarza medycyny pracy).

 

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarnia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

 

VIII. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (publ. Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, tel. 297727017
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:kancelaria@drmendyk.pl, lub tel. 507054139
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoły w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów - konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do w/w konkursu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
 7. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza kraj.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.05.2020 09:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20835

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-22 10:10:56

Inforacja Wójta Gminy


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.05.2020 09:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-15 15:34:51

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 15.05.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 15.05.2020 14:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23207

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-13 11:34:11

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 13.05.2020 10:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23990

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-08 16:13:55

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 08.05.2020 r.


obiesza

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.05.2020 15:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25652

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-05-06 11:58:46

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.05.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 06.05.2020 10:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26454

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-29 15:42:54

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2020 14:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 28904

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-28 13:28:45

Informacja Wojewody Mazowieckiego


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Produkt Polski-2.jpg Produkt Polski 2020-04-28 13:29:05 Kamzelski Grzegorz
załącznik Produkt Polski-3.jpg Produkt Polski 2020-04-28 13:29:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.04.2020 12:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 29284

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-22 15:18:53

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 22.04.2020 14:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31369

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-21 15:56:50

PODZIĘKOWANIA


podz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.04.2020 14:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31690

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-20 12:45:51

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.04.2020 11:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-20 12:42:02

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 20.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 20.04.2020 11:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-17 13:38:34

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej


kom

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.04.2020 12:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-16 15:05:19

Informacja o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych


smie

sm2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.04.2020 14:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33512

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-15 10:19:40

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce


kom

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.04.2020 09:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34365

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-09 10:03:40

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.04.2020 09:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36455

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-08 12:27:51

Informacja Wójta Gminy Czarnia


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.04.2020 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36774

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-08 11:52:12

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik FUK.271.10.2020 Form...ocx Formularz ofertowy 2020-04-08 11:53:34 Kamzelski Grzegorz
załącznik FUK.271.10.2020 Info...jpg Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-05-07 08:40:36 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.04.2020 10:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36775

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-08 10:15:06

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 08.04.2020 09:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36812

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-07 11:31:10

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 07.04.2020 10:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 37143

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-03 14:26:19

Informacja Wójta Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.04.2020 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38315

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-03 12:56:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.04.2020 11:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38328

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-03 12:52:39

Informacja KRUS


tarcza

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.04.2020 11:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38330

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-04-01 13:47:08

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.04.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 01.04.2020 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 39095

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-31 13:45:26

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 31.03.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 31.03.2020 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 39543

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-26 13:59:02

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.03.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 26.03.2020 12:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-26 11:55:54

Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Klubu Seniora


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o zawiesz...ocx Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Klubu Seniora 2020-03-26 11:56:38 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.03.2020 10:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41694

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-19 14:54:01

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 19.03.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 19.03.2020 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44659

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-18 15:14:11

KOMUNIKAT GOPS


Szanowni Państwo

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa  COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone i poddane kwarantannie domowej w szczególności osoby samotne, starsze i niepełnosprawne Gmina ma obowiązek zapewnić gorący posiłek lub produkty żywnościowe – suchy prowiant.

Wobec powyższego osoby wymagające takiej pomocy powinny kontaktować się telefonicznie z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarni tel. 29 7727084 w godz. od 7.30 do 19.00

                                                                                           Kierownik GOPS

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.03.2020 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2020 11:18
Liczba wyświetleń: 45146

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT GOPS 18.03.2020 14:14 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-03-18 15:02:53

Komunikat w sprawie odbioru odpadów


komunik

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.03.2020 14:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-18 08:35:59

KOMUNIKAT KRUS


KRUS

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.03.2020 07:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45266

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-17 12:18:22

Ogłoszenie dla mieszkańców


OSOBY STARSZE W SZCZEGÓLNOŚCI SAMOTNE I NIEPEŁNOSPRAWNE OBJĘTE KWARANTANNĄ DOMOWĄ

mogą dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni pod nr tel. 29 7727084 z prośbą o zakup żywności lub dostarczenie leków i środków higienicznych.

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.03.2020 11:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45616

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-17 12:11:10

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Czarnia, dn. 17.03.2020 r.

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1.  posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie minimum zawodowe;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5.  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6.  ma nieposzlakowaną opinię;
 7.  mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

II. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista;

b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;

c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

d) mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi;

e) prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:

 1. Usługi gospodarcze:
  a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;
  b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
  c) pomoc w przyrządzaniu posiłków ,
  d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
  e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
  f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

2.Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu,ubieraniu się,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

IV.Wymagane dokumenty:

 1. CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany ;
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 3.  Kserokopia świadectw pracy;
 4.  Kwestionariusz osobowy;
 5.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 6.  Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7.  Oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)
8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9.Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

VI. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Czarni,

w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00 do 30 marca 2020 r. lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

Czarnia 41

07-431 Czarnia liczy się data wpływu do Ośrodka

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

                                                                                                                     Kierownik GOPS

 

                                                                                                                  Krystyna Skorupska

 

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.03.2020 11:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45619

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-17 09:29:54

Opinia Regionalnego Dyrekrtora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2020 r.


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 6220.03.2019 - Opini...pdf Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 2020-03-17 09:31:48 Rydel Karolina

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.03.2020 08:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45650

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 15:31:28

KORONAWIRUS


1kor

kor 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.03.2020 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47229

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 15:27:45

INFORMACJA


ORGANIZACJA PRACY JEDNOSTEK NA TERENIE GMINY CZARNIA !!!!!

Informujemy osób, które chcą załatwić sprawy w Urzędzie Gminy Czarnia lub jednostkach organizacyjnych do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum. Prosimy o upewnienie się, czy obecność na miejscu jest wymagana. Proponujemy skorzystanie z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprawy urzędowe można załatwić dzwoniąc pod numer telefonu (29) 7727017  lub e-mail: sekretariat@gminaczarnia.pl

W dniu 13 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Czarnia placówek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Na posiedzeniu ustalono następujące zasady:

Wprowadza się zmiany w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu pracowników z petentami, by nie stwarzać warunków do ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

    Urząd Gminy Czarnia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni od 16 marca 2020 do odwołania  funkcjonował będzie w systemie zamkniętym.( Pracownicy będą dostępni e-mailowo lub telefonicznie).

Wszyscy interesanci zobowiązani są do pozostawienia dokumentów w oknie obok drzwi wejściowych do Urzędu. W przypadku konieczności rozmowy z pracownikiem Urzędu, proszę kontaktować się telefonicznie. Budynek Urzędu  zostają wyłączony z obsługi interesantów.

   Wszelkie dokumenty, również te związane z wydaniem dowodu osobistego przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

 Placówki oświatowe zostają zamknięte zgodnie z decyzją podjętą w dniu 11.03.br. przez Prezesa Rady Ministrów tj., od dnia 12 marca 2020  do 25 marca 2020. placówki oświatowe będą nieczynne. Prosimy rodziców w tym okresie żeby dzieci przebywały w domu i ograniczyły spotkania z rówieśnikami do minimum.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni  funkcjonuje  w systemie zamkniętym. Pracownicy będą dostępni e-mailowo lub telefonicznie.( w tym czasie nie ma możliwości wypożyczania książek)

  Zawieszone do odwołania zostają zajęcia w Domu Seniora w Długiem.

Przychodnia Lekarska w Czarni  funkcjonuje  w systemie zamkniętym. Recepty będą wydawane po konsultacji telefonicznej z lekarzem. W wyjątkowych przypadkach pacjenci będą przyjmowani po uprzedniej konsultacji telefonicznej z lekarzem tel.  29 7727016.

 

Podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Obecnie nie stwierdzono na terenie gminy Czarnia  występowania choroby COVID-19 (koronawirus).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.03.2020 14:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47239

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 13:29:19

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 13.03.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 13.03.2020 12:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47262

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 08:49:35

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 12.03.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 13.03.2020 07:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-12 15:13:58

Transport publiczny zawieszony


W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 od 13 marca do odwołania zawiesza się kursowanie  autobusów na liniach komunikacyjne  Czarnia- Bandysie-Czarnia , Czarnia- Brzozowy Kąt-Czarnia, Czarnia- Cyk-Czarnia, Czarnia- Rutkow-Czarnia , Bandysie-Długie-Michałowo-Cupel-Surowe-Czarnia-Bandysie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 12.03.2020 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47770

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-11 16:09:33

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.03.2020 15:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 48524

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-11 14:49:29

Informacja dla przedsiębiorców


Prze

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.02.2020 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63229

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-11 13:43:09

Nabór na stanowisko kierownika Klub Senior+


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior + w miejscowości Długie, gmina Czarnia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nabór na stanowsko ...pdf Ogłoszenie o naborze 2020-02-11 13:43:38 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.02.2020 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63584

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-10 14:45:27

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”


KRUSlog

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

W szkołach zainteresowanych przeprowadzeniem Konkursu istnieje możliwość spotkań z przedstawicielem KRUS który zwróci uwagę dzieci na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie zwierząt gospodarskich wykorzystując narzędzia multimedialne: kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz film edukacyjny „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”.

            Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu

 1. Nadrzeczna 2, 07-430 Myszyniec (tel. 29 7722512, e-mail: myszyniec@krus.gov.pl ).
 • w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wojewodzki Regulamin...doc Regulamin 2020-02-10 14:46:19 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 1 regulamin ...ocx Zał. nr 1 2020-02-10 14:46:36 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 2 regulamin ...ocx Zał. nr 2 2020-02-10 14:46:48 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 3 informacja...doc Zał. nr 3 2020-02-10 14:47:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik zał nr 4 zgoda na p...ocx Zał. nr 4 2020-02-10 14:47:12 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.02.2020 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2020 13:49
Liczba wyświetleń: 63725

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 10.02.2020 13:45 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-23 12:01:58

Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.


 Ogłoszenie kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o  drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego  z dnia 23-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 , ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1818/ tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków :

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika , pedagogika specjalna, politologia , polityka społeczna  ,psychologia, socjologia , nauki o rodzinie.

- co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego,

- specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

- o pomocy społecznej,

- kodeks postępowania administracyjnego ,

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,

- wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

- o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań z pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe 

 1. doświadczenie w realizacji projektów,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. prawo jazdy kat. B
 4. rzetelność i obowiązkowość,
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,
 6. kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność pracy w zespole.

  III.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale terenowych przedstawicieli społecznych/radnych, sołtysów, oraz instytucji samorządowych,

- rozeznanie potrzeb środowiska

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- organizowanie usług osobom starszym i niepełnosprawnym,

 1. Wprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej;
 1. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenia grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty.
 2. Organizowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS, współpraca z opiekunkami świadczącymi usługi, prowadzenie ewidencji i rozliczeń usług opiekuńczych.
 3. Przygotowywanie i opracowanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej,
 4. Prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi
 5. Prowadzenie klubu Senior +

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu :  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony nie dłużej niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni oraz teren gminy Czarnia .

Przewidywany termin zawarcia umowy: 17-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję , że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko , którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów ;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                     KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Czarni.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy , iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom , które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

                                                                                             

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.01.2020 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2020 11:03
Liczba wyświetleń: 72261

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r. 23.01.2020 11:01 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-22 10:14:18

Informacja dla przedsiębiorców


p1

p2

p3

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2020 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020 09:14
Liczba wyświetleń: 72405

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja dla przedsiębiorców 22.01.2020 09:14 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2020-01-22 09:42:37

Harmonogram odbioru odpadów


rejon 1

rejon 2

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2020 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 72417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 12:58:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 11:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 76922

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 09:30:10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2020 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit w roku 2020 ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2020r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Termin składania wniosków :

 1. od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020r. , producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 2. od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadza także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego na wniosek.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 08:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 77106

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 15:23:57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.12.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 93062

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 159283

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 160568

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 268192

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu