menu
menu
drukuj

2018-04-25 14:55:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 25.04.2018 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 99

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-04-12 09:36:09

KRUS


rew
                   

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

 

 

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r.             (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku                               i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 

 

W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa  turnusy :

 

 1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24.06 -14.07.2018

 

 1. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018

 

 

Turnusy trwają 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

 

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do  10 maja br.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 772 25 12  lub w siedzibie PT KRUS  w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 2,  07-430 Myszyniec, pokój nr 11.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 12.04.2018 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2064

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-04-10 15:00:39

INFORMACJA ARIMR


arimr

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.04.2018 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2358

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-28 09:07:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.03.2018


obwe

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.03.2018 09:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4250

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-26 13:36:21

XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 )  zwołuję XXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu  28  marca 2018r. o godz. 13ᴼᴼ w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIV  Zwyczajnej Sesji Rady  Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2017 rok.
 6. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące e-wniosku Plus.
 7. Podjęcie uchwał:

       -  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018 – 2022.

        -   w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na  2018 rok.

        -   w sprawie zatwierdzenia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

            zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018r.

        -   w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów

             oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

        -   w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów ,

            granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

        -   w sprawie zmiany  uchwały Nr IV/27/11  Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w

            sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

            szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

         -  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 r. w

            sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

            Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 .

         -  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych

             szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia

             kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia

             wykorzystania dotacji .      

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy .
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.03.2018 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4499

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-22 09:35:19

Ogłoszenie LGD Kurpsie Razem


kui

Ogłoszenie Nr: 7/2018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (limit dostępnych środków: 1 400 000,00 PLN)
 
I. Termin składania wniosków: od dnia 04 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00.
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.
III. Forma  wsparcia: Wsparcie ma formę refundacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym nie więcej niż 200 000,00PLN. Podmiot składający wniosek o przyznanie pomocy wnioskuje równo o 100 000,00 PLN lub 200 000,00 PLN, w zależności od ilości tworzonych miejsc pracy.
IV. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
V. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Poprzez realizację operacji zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy na każde 100 000,00PLN pomocy przez podmiot posiadający siedzibę lub główny adres wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
VI. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art. 16a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807).
 • Wydruk z CEIDG lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub głównego adresu wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR oraz potwierdzający, że wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 
 • Oświadczenie Wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.
 • Deklaracja Wnioskodawcy zgodna ze wzorem udostępnionym przez LGD.
VII. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:
http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/lokalna-strategia-rozwoju,5633
VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 
UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.03.2018 09:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5070

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-15 13:25:23

Informacja


INFORMACJA

Urząd Gminy Czarnia informuje mieszkańców GMINY CZARNIA, że dnia 20 marca 2018r (wtorek) odbędzie się odbiór elektrośmieci.

HARMONOGRAM ODBIORU

L.p.

Miejscowość

Godziny

Miejsce odbioru

1

Surowe

8:00-9:00

przy sklepie STODOŁA

2

Michałowo

9:00-9:30

u sołtysa

3

Cupel

9:30-10:00

u sołtysa

4

Rutkowo

10:00-11:00

u sołtysa

5

Cyk

11:00-12:00

przy remizo-świetlicy

6

Czarnia

12:00-13:00

przy byłej zlewni mleka

7

Brzozowy Kąt

13:00-14:00

przy OSP Brzozowy Kąt

8

Bandysie

14:00-15:00

przy OSP Bandysie

9

Długie

15:00-16:00

u sołtysa

 

Odbierane będą wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd lub baterie (Komputery, monitory, telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice odkurzacze, telefony, aparaty, tunery, wiertarki, piły, świetlówki, żarówki itp.) 

 

W/w odpady należy dostarczyć w wyznaczonym dniu i o ściśle wyznaczonej godzinie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.03.2018 13:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6021

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-15 13:22:38

Wojska Obrony Terytorialnej


wot

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.03.2018 13:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6012

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-07 14:40:44

Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych


5

Ogłoszenie Nr: 6/2018/G

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych (limit dostępnych środków: 200 000,00 PLN)

I.

Termin składania wniosków: od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 05 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00.

II.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

III.

Forma wsparcia: Wartość każdego grantu/zadania mającego charakter inwestycyjny (trwały) wynosi równo 20 000,00PLN.

IV.

Zakres tematyczny projektu grantowego: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”.

V.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Zadania inwestycyjne (trwałe) o charakterze edukacyjnym związanym z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi.

VI.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2. Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym również grup defaworyzowanych w okresie 2016-2023.

Cel szczegółowy 2.3. Wzrost wiedzy mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz innowacji.

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego: Liczba osób biorących udział w wydarzeniach związanych z propagowaniem rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie 2.3.1 „EKO-KURP”

VII.

Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.07.2018r. – 30.06.2019r.

VIII.

Warunki udzielenia wsparcia:

Ø Typ wnioskodawców: Organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru prowadzonego przez właściwy organ.

Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.

Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25.

Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.

Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

IX.

Wymagane dokumenty:

Ø  Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ø  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

Ø  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z rejestru prowadzonego przez właściwy organ.

Ø  Statut lub regulamin podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

X.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/lokalna-strategia-rozwoju,5633

XI.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/konkurs-projekty-grantowe-62018g,5716

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik załącznik_1 do og...pdf Załącznik nr 1 2018-03-07 14:44:29 Kamzelski Grzegorz
załącznik Załącznik nr 2 do ...pdf Załącznik nr 2 2018-03-07 14:45:01 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.03.2018 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 14:41
Liczba wyświetleń: 7598

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych 07.03.2018 14:40 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-03-05 14:21:07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


io

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.03.2018 14:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7961

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-03-01 13:35:06

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018 roku


Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych podaję informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz zasadach zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

W załączniku :

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 20

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja.pdf Informacja 2018-03-01 13:40:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Zgłoszenie urzędni...doc Zgłoszenie 2018-03-01 13:41:56 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.03.2018 13:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8761

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-28 13:46:53

KONKURS KRUS


krurubezpiecz

 

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w dwóch etapach: PT KRUS i wojewódzkim.

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
o dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.  

Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu,
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu
i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

 

W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorem ds. prewencji KRUS celem omówienia zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych i przygotowania dzieci do udziału
w Konkursie.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Myszyńcu  (tel. 29 7722512, e-mail: myszyniec@krus.gov.pl ).

 

 

PT KRUS Myszyniec

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik regulamin BNW wojew...pdf Regulamin 2018-02-28 13:48:07 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.02.2018 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 13:49
Liczba wyświetleń: 8931

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KONKURS KRUS 28.02.2018 13:48 Grzegorz Kamzelski
2 KONKURS 28.02.2018 13:46 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-02-26 14:05:21

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


RDOŚ

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.02.2018 14:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9346

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-16 09:52:35

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


pgr

Regulamin w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin BGR 2018.p...pdf Regulamin BGR 2018 2018-02-16 09:53:04 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.02.2018 09:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11057

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13340

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-30 15:44:27

PROFIL ZAUFANY


przeds

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 30.01.2018 15:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13586

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-25 15:49:19

„Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”


krkr

Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym.

            Zimą zwiększa się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych a są to głownie upadki osób. Głównymi przyczynami upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, używanie nieodpowiedniego obuwia oraz brak odpowiednich przejść i dojść między budynkami. Kilka razy dziennie rolnik pokonuje ścieżkę do furtki czy dróżkę do obory.  Jednak zaabsorbowany pracą mimo, że zna te drogi jak własną kieszeń nie dostrzega występujących zagrożeń. W sytuacji zaskoczenia nie pamięta o tym, że ciąg komunikacyjny jest oblodzony. 

         Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima  jest okresem  kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.  

         Jedynymi osobami, które mogą zapobiec upadkom zimą są sami rolnicy.

         Aby zapobiec upadkom w gospodarstwie rolnym należy:

- odśnieżać i posypywać piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne;

- obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia;

- stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami;

- obuwie należy czyścić po każdej pracy, a stare i zniszczone eliminować z użytkowania;

- dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy;

- zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem;

- wyrównać w miarę możliwości powierzchnię podwórzy, uporządkować, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne, ponieważ 80 proc. wypadków zdarza się w obejściu gospodarstwa;

- podczas deszczu lub po nocnych przymrozkach sprawdzać schody wyjściowe z domu, stan stopni w maszynach gospodarczych oraz drabinach i podestach, gdyż mogą być oblodzone;

- stopnie schodów powinny być wykonane z nie śliskiego materiału;

- dokonać przeglądu instalacji elektrycznej;

- zlikwidować wszystkie przewody i przedłużacze leżące na gruncie;

- zadbać o odpowiednie oświetlenie, wymienić uszkodzone żarówki, dokonać przeglądu gniazd i wtyków przedłużaczy, zepsute wymienić na sprawne;

- zabezpieczyć studzienki i szamba pokrywami i barierami ochronnymi;

- przygotować piasek i sól do posypywania oblodzonych powierzchni.

         Wystarczy przestrzeganie elementarnych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie i wszyscy zauważymy zmniejszenie liczby upadków osób zimą.

         Nie wolno dopuścić do zalegania śniegu i powstawania oblodzeń, śnieg należy regularnie usuwać, a ewentualne oblodzenia posypywać warstwą piachu, żwiru lub popiołu. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych winna być bez błota, resztek obornika, porozrzucanych narzędzi pracy, materiałów budowlanych. Pod śniegiem nie widać zasypanych cegieł, kamieni, ostrych narzędzi. Nie można dopuszczać aby dzieci urządzały sobie na nich ślizgawki i przede wszystkim należy wykazywać wzmożoną ostrożność podczas poruszania się na podwórzu a z pewnością zmniejszy się prawdopodobieństwo uniknięcia nieszczęśliwego wypadku. Często młody, sprawny fizycznie rolnik, nie zdaje sobie sprawy z tego że tym samym ciągiem komunikacyjnym przemieszczać się będzie ktoś starszy z rodziny (matka, ojciec, teść, teściowa) i nie poradzi sobie z pokonaniem tej samej drogi. Dlatego też rolnicy-gospodarze powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w takich przypadkach są odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo swoich bliskich pracujących w ich gospodarstwie. Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie podwórza. Oświetlenie powinno być rozprowadzone równomiernie, tak aby nocą było widoczne każde miejsce w obrębie obejścia.

         Do upadków osób dochodzi również na skutek potknięć i poślizgnięć w budynkach inwentarskich. Przyczyną są zbyt wysokie progi w wejściach, nierówna, śliska podłoga oraz bałagan. Najlepiej, aby w budynkach inwentarskich w ogóle nie było progów, jeżeli już są, powinny być jak najniższe. Progi można malować jaskrawą farbą aby były bardziej widoczne. Podłoga w budynkach powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca możliwość poślizgnięcia się. Podstawą bezpieczeństwa wewnątrz budynków, jest utrzymywanie w nich porządku, w tym regularne usuwanie odchodów zwierzęcych, resztek rozsypanych pasz, śmieci oraz zbędnych przedmiotów leżących w przejściach. Nieodłącznym elementem bezpiecznej pracy jest również odpowiednie oświetlenie wewnątrz budynków.

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie po jego zaistnieniu, a nie po zakończeniu leczenia, zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

 

 

Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu

07-430 Myszyniec, ul. Nadrzeczna 2


t
el. (29) 7721005            e-mail: myszyniec@krus.gov.pl

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 25.01.2018 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 15:51
Liczba wyświetleń: 14349

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym” 25.01.2018 15:50 Grzegorz Kamzelski
2 „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym” 25.01.2018 15:49 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-01-17 14:08:29

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim


pupostro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

przez PUP

 W latach 2017 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(II)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 464 osób w wieku 30 lat i powyżej (237K/227M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • niepełnosprawni
 • powyżej 50 roku życia
 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia w  latach 2017 – 2018 r. zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. pośrednictwo pracy - 464 osób (237 K/ 227 M),
 2. szkolenia - 10 osób (mężczyzn)
 3. organizacja miejsc odbywania stażu – 330 osób (195 K/135 M),
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 124 osób (42 K/ 82 M).

Budżet projektu na lata 2017-2018 wynosi 5.574.455,84 zł. W 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.993.177,29 zł, gdzie 2.394.541,83 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 r. 60 bezrobotnych otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.000,00 zł, 190 bezrobotnych rozpocznie 6-miesięczne staże oraz 5 bezrobotnych  zostanie skierowanych na szkolenie.

Szczegółowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 43 83, 760 45 62

e-mail: kancelaria@praca.gov.pl

http//ostroleka.praca.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15587

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-17 12:44:50

Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


 

   (tekst/film: PKW, KBW)

  


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.


Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018 12:47
Liczba wyświetleń: 15599

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:46 Grzegorz Kamzelski
2 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:44 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-01-17 12:09:45

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku


kalen

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15602

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-14 09:12:30

Projekt " Przełamując fale 2"


projekt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.11.2017 09:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25556

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-09 13:31:22

SKŁADKA ZUS


skła

skł 2

skł3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26305

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-08-17 09:08:57

Informacja


pokli

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.08.2017 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 09:09
Liczba wyświetleń: 39995

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 17.08.2017 09:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-06-22 12:23:12

E-KOMPETENCJE


e kom

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

 


W ramach projektu na terenie Gminy Czarnia powstał „E-klub” w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Czarnia 43a, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,
- Urząd Gminy Czarnia - Sekretarz Gminy pokój nr 4

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl

e ko

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.06.2017 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 12:26
Liczba wyświetleń: 48913

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 E-KOMPETENCJE 22.06.2017 12:23 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-05-10 15:31:56

Podwyższenie kompetecji zawodowych ...


arrwostro

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2017 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 15:32
Liczba wyświetleń: 58053

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podwyższenie kompetecji zawodowych ... 10.05.2017 15:31 Grzegorz Kamzelski
menu