menu
menu
drukuj

2018-09-18 15:58:07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE


 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko pracownika  do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Czarnia

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Czarnia

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe  preferowane kierunki: budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna, drogownictwo;

4 ) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  tym stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia;

7) umiejętność  obsługi komputera, w tym pakietów Microsoft Office lub równorzędnych;

8) prawo jazdy kat. B;

9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

  2.Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1)znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością: ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami,   o drogach, prawo budowlane,  o lasach, o ochronie przyrody,  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;

2) mile widziane doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej,

3) możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych;

4) umiejętność organizacji pracy;

5)sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

6)znajomość topografii gminy Czarnia.

 

3.Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. W zakresie gospodarki przestrzennej i komunalnej

1) ewidencja gminnego zasobu nieruchomości i jego aktualizacja;

2) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań publicznych;

3) komunalizacja nieruchomości;

4) zamiana nieruchomości Gminy dla realizacji celów publicznych;

5) przygotowanie projektów planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości;

6) gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym:

a) zbywanie nieruchomości,

b) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

c) obligacyjne formy korzystania z nieruchomości - dzierżawa, najem, użyczenie,

d) ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nieruchomości,

e) przygotowanie projektów odpowiednich aktów normatywnych,

7) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

8) przekazywanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd;

9) wyposażanie w nieruchomości gminnych osób prawnych;

10) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

11) aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;

12)ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;

13)wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;

14)podział, rozgraniczanie i scalanie nieruchomości;

15) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych;

16)postępowania o zwrot udzielonej bonifikaty od cen zbycia nieruchomości;

17)uzgadnianie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne gminne;

18)przygotowanie dokumentacji do wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy;

19) regulacja praw rzeczowych osób fizycznych i prawnych w stosunku do nieruchomości Gminy;

20)prowadzenie działań związanych z ochroną interesów właścicielskich Gminy, w szczególności kontrola sposobu użytkowania gruntów komunalnych w aspekcie zmiany przeznaczenia nieruchomości, kontrola gruntów komunalnych w aspekcie bezumownego korzystania celem regulacji stanu posiadania;

21) prowadzenie spraw  związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości

i umieszczania tablic z nazwami ulic;

22) przygotowywania projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulic na terenie gminy;

23) gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy;

24) analiza potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz stopnia ich zaspokajania;

25)prowadzenie spraw związanych  z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych w tym przygotowywanie  projektów stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne  i użytkowe;

26) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem energetycznym Gminy, w tym opracowanie i aktualizowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z wymaganiami ustawy prawo energetyczne.

 

 II W zakresie drogownictwa

1) ewidencja dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów mostowych;

2) prowadzanie procedur związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych  oraz ustalaniem przebiegu istniejących dróg gminnych;

3) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii;

4) współpraca z zarządcami dróg publicznych;

5) wydawanie decyzji o lokalizacji zjazdów indywidualnych z dróg gminnych;

6) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym dróg gminnych oraz na korzystanie z tych dróg w sposób szczególny;

7) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

8) wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam w pasie drogowym;

9) wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym dróg gminnych;

10)uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu w związku z zajęciem pasa drogowego;

11)opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, decyzji o warunkach zabudowy na poszczególnych etapach jej powstawania;

12) opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, projektów budowlanych;

13) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych;

14)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15) uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;

16) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg;

17) nadzór nad oświetleniem  dróg i ulic;

18) letnie i zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników, ciągów pieszych;

19) przygotowywanie zestawienia dot. liczby i zakresu udzielonych uprawnień na krajowy transport drogowy i terminowe przesyłanie właściwej administracji rządowej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

1) miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia

2)obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;

3) praca z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie), obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;

4) praca biurowa w siedzibie Urzędu, związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren (wizja w terenie, kontrole, interwencje);

5) budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia  w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  nie przekroczył 6%.

 

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

2)CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności zawodowej – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

5) kserokopie  dokumentów  potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) -  potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

6) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty) - potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem;

7)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się  wobec kandydata postępowanie karne,(wybrany kandydat zobowiązany będzie  do przedłożenia zaświadczenia  o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

9) oświadczenie o stanie zdrowia  odpowiadającej zajmowanemu stanowisku;

10) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego.

 

 1. Przewidywany termin zatrudniania  na stanowisku 15 października 2018r.

 

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na pracownika do spraw, gospodarki przestrzennej, komunalnej  i  drogownictwa” osobiście w  Urzędu Gminy Czarnia (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 1 października 2018r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi

1) nabór na wolne  stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,

2) pierwszy etap polegać będzie  na analizie formalnej dokumentów,

3) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostano przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne,

4) kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną  indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.09.2018 15:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 61

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-14 10:36:44

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNI


komisja

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.09.2018 10:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1147

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-07 11:21:29

RÓWNAĆ SZANSE 2018


Pracujesz z młodzieżą?

Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?

Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?

Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

 

Przyjdź na spotkanie!

 

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Lokalnej Grupy Działania „Kurpsie Razem”, serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 21 września 2018 (piątek) o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec w Sali Konferencyjnej.

W konkursie, o dotację w wysokości do 8 500 zł, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia,  w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, a także pasji i zainteresowań.

 

Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl). Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy wsparcie doradcze poprzez telefon, e-mail, skype.

 

Informacji udzielają:

Biuro LGD „Kurpsie Razem”,

email: kurpsierazem@wp.pl, doradcakurpsierazem@interia.pl,

osoba do kontaktu: Barbara Szczubełek doradca ds. projektów, tel. 507 856 135

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.09.2018 11:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2845

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-07 11:03:14

Badanie wzroku


 

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu:  13.09.2018 w Przychodni Lekarskiej w Czarni 35                                               
w godz. od 09:00 do 12:00                                                                                        
 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.

Zapisy Rejestracja pod nr (29)772-70-16                                                                    

 Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.09.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                                                                      OKO-LUX Sp z o.o.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.09.2018 11:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2850

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-08-21 15:11:59

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 ) zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1300 w lokalu szkoły podstawowej w Czarni. 

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018 –2022,

- w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 r.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.08.2018 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2018 15:13
Liczba wyświetleń: 7245

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia 21.08.2018 15:11 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-08-02 09:57:43

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego


marszałek

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.08.2018 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-07-11 16:02:33

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU


zaw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.07.2018 16:02
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 15:01
Liczba wyświetleń: 19106

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 HARMOOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU 11.07.2018 16:02 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-07-10 15:16:06

ZAWIADOMIENIE


zaw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.07.2018 15:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 19340

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-07-02 15:07:38

Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.06.2018


wok

W załączniku decyzja

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Decyzja 22018.pdf Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 29.06.2018 2018-07-02 15:08:22 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.07.2018 15:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 21316

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-28 11:48:37

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018


SM

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2018 11:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22215

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-20 12:26:43

Infiormacja odpady


Urząd Gminy Czarnia informuje mieszkańców GMINY CZARNIA, że dnia 25 czerwca 2018r (poniedziałek) odbędzie się odbiór śmieci: wielkogabaryty  i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

HARMONOGRAM ODBIORU

L.p.

Miejscowość

GODZINY

Miejsce odbioru

1

Surowe

8:00-9:00

przy sklepie STODOŁA

2

Michałowo

9:10-9:30

u sołtysa

3

Cupel

9:40-10:00

U byłego sołtysa

4

Rutkowo

10:10-11:00

u sołtysa

5

Cyk

11:10-12:00

Przy remizo-świetlicy

6

Czarnia

12:10-13:00

Przy byłej zlewni mleka

7

Brzozowy Kąt

13:10-14:00

Przy OSP Brzozowy Kąt

8

Bandysie

14:10-15:00

Przy OSP Bandysie

9

Długie

15:10-16:00

u sołtysa

 

Odbierane będą wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd lub baterie (Komputery, monitory, telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice odkurzacze, telefony, aparaty, tunery, wiertarki, piły, świetlówki, żarówki itp.) 

 

W/w odpady należy dostarczyć w wyznaczonym dniu i o ściśle wyznaczonej godzinie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.06.2018 12:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 24113

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-20 12:22:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018


wojt

Decyzja w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Decyzja Wójta z 18....pdf Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 18.06.2018 2018-06-20 12:23:33 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.06.2018 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 24116

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-15 11:05:01

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


woje

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.06.2018 11:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25210

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-01 09:04:04

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami )  zwołuję XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 13ᴼᴼ w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVI Zwyczajnej Sesji Rady 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2017rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:

       -    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za

      2017 rok.

      -    w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018 –  2022.

       -    w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na  2018 rok.

       -    w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

            zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018r.

       -    w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

             oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy

             Czarnia

       -     w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

             ustalenia stawki opłaty.

       -   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca

            2018r  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i

            niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu

            przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i

            sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji .

        -  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia . 

        -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.          

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                 KRZYSZTOF KURZYŃSKI

 

                                                                                 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.06.2018 09:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 27910

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-23 12:32:35

Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018


Konkurs

„NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018”

Zapraszamy mieszkańców gminy Czarnia do wzięcia udziału w Konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018”. Celem konkursu jest zainspirowanie uczestników do dbałości o posiadane budynki i ich otoczenie, jak również uhonorowanie właścicieli najpiękniejszych zagród nagrodami i dyplomami. Konkurs ma zmobilizować mieszkańców gminy do podejmowania prac porządkowych i remontowych, utrzymania czystości w zagrodzie oraz poprawy stanu estetycznego i sanitarnego wsi. Powinno dać to obok satysfakcji osobistej impuls do dalszych działań.

 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda rolnicza” i „Zagroda nierolnicza”. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji i przekazanie jej w terminie do 10 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy w Czarni, pokój nr 12

 

Regulamin i deklaracja zgłoszenia w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin.pdf Regulamin konkursu 2018-05-23 12:34:12 Kamzelski Grzegorz
załącznik Deklaracja zgłoszen...pdf Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie 2018-05-23 12:34:44 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.05.2018 12:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 29473

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-17 15:38:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018


ob

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.05.2018 15:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 30671

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-17 10:48:01

POMOCNIK ROLNIKA


rrrr

   KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO

 

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

 • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
  do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
 • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

 • obywatel Polski,
 • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

1)    zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

2)    usuwanie zbędnych części roślin,

3)    klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni
w danym roku kalendarzowym
. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać
od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS
i wysokość składek na te ubezpieczenia
:

 1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy,
a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.

 1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 

UWAGA

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach
, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS
za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.05.2018 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 30708

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:16:02

Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie


we1

w3

w3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 12:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31881

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:13:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018


ob

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 12:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31877

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-04-30 15:57:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia


ere

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OPINIA RDOŚ w Warsz...pdf Opinia 2018-04-30 15:59:05 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 30.04.2018 15:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33414

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-04-25 14:55:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 25.04.2018 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47331

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-30 15:44:27

PROFIL ZAUFANY


przeds

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 30.01.2018 15:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47583

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-17 14:08:29

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim


pupostro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

przez PUP

 W latach 2017 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(II)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 464 osób w wieku 30 lat i powyżej (237K/227M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • niepełnosprawni
 • powyżej 50 roku życia
 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia w  latach 2017 – 2018 r. zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. pośrednictwo pracy - 464 osób (237 K/ 227 M),
 2. szkolenia - 10 osób (mężczyzn)
 3. organizacja miejsc odbywania stażu – 330 osób (195 K/135 M),
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 124 osób (42 K/ 82 M).

Budżet projektu na lata 2017-2018 wynosi 5.574.455,84 zł. W 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.993.177,29 zł, gdzie 2.394.541,83 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 r. 60 bezrobotnych otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.000,00 zł, 190 bezrobotnych rozpocznie 6-miesięczne staże oraz 5 bezrobotnych  zostanie skierowanych na szkolenie.

Szczegółowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 43 83, 760 45 62

e-mail: kancelaria@praca.gov.pl

http//ostroleka.praca.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49580

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-17 12:44:50

Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


 

   (tekst/film: PKW, KBW)

  


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.


Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018 12:47
Liczba wyświetleń: 49594

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:46 Grzegorz Kamzelski
2 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:44 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-01-17 12:09:45

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku


kalen

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49595

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-14 09:12:30

Projekt " Przełamując fale 2"


projekt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.11.2017 09:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 59548

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-09 13:31:22

SKŁADKA ZUS


skła

skł 2

skł3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60301

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-08-17 09:08:57

Informacja


pokli

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.08.2017 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 09:09
Liczba wyświetleń: 73994

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 17.08.2017 09:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-06-22 12:23:12

E-KOMPETENCJE


e kom

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

 


W ramach projektu na terenie Gminy Czarnia powstał „E-klub” w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Czarnia 43a, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,
- Urząd Gminy Czarnia - Sekretarz Gminy pokój nr 4

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl

e ko

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.06.2017 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 12:26
Liczba wyświetleń: 82914

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 E-KOMPETENCJE 22.06.2017 12:23 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-05-10 15:31:56

Podwyższenie kompetecji zawodowych ...


arrwostro

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2017 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 15:32
Liczba wyświetleń: 92069

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podwyższenie kompetecji zawodowych ... 10.05.2017 15:31 Grzegorz Kamzelski
menu