menu
menu
drukuj

2018-01-19 11:59:41

Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE


prokr

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 19.01.2018 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 12:00
Liczba wyświetleń: 224

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE 19.01.2018 11:59 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-01-17 14:08:29

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim


pupostro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

przez PUP

 W latach 2017 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(II)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 464 osób w wieku 30 lat i powyżej (237K/227M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • niepełnosprawni
 • powyżej 50 roku życia
 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia w  latach 2017 – 2018 r. zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. pośrednictwo pracy - 464 osób (237 K/ 227 M),
 2. szkolenia - 10 osób (mężczyzn)
 3. organizacja miejsc odbywania stażu – 330 osób (195 K/135 M),
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 124 osób (42 K/ 82 M).

Budżet projektu na lata 2017-2018 wynosi 5.574.455,84 zł. W 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.993.177,29 zł, gdzie 2.394.541,83 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 r. 60 bezrobotnych otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.000,00 zł, 190 bezrobotnych rozpocznie 6-miesięczne staże oraz 5 bezrobotnych  zostanie skierowanych na szkolenie.

Szczegółowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 43 83, 760 45 62

e-mail: kancelaria@praca.gov.pl

http//ostroleka.praca.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 561

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-17 12:44:50

Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


 

   (tekst/film: PKW, KBW)

  


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.


Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018 12:47
Liczba wyświetleń: 566

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:46 Grzegorz Kamzelski
2 Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców! 17.01.2018 12:44 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2018-01-17 12:09:45

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku


kalen

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 12:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 567

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-12-28 08:28:51

Zaproszenie na szkolenie


                                                                       

Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń:

1) 08.01.2018r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

2) 09.01.2018r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;

3) 10.01.2018r. - Zajazd Arkadia ul. Królewska 3, 07-415 Kordowo;

4) 11.01.2018r. - Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;

5) 12.01.2018r. - Gospodarstwo Agroturystyczne "ELA", Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec;

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1.     Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej do 03.01.2018r.;

2.     Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres doradcakurpsierazem@interia.pl

3.     Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób;

4.     O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń;

5.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie;

6.     Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu.

 

Karty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej LGD „Kurpsie Razem” pod adresem:

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają  Monika Rydel i Barbara Szczubełek - doradcy ds. projektów pod numerami telefonów 507 856 135, e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.12.2017 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2017 08:30
Liczba wyświetleń: 3654

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na szkolenie 28.12.2017 08:28 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-12-27 14:10:19

XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ) zwołuję XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 11°° w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy .
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 -2022
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018 -2022
 • w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok.
 • w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
  alkoholowych na 2018 rok.
 • w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z
  budową, przebudową , utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy
 •  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2018 rok.
 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXIV Zwyczajnej Sesji
  Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

Około godz. 13°° planowane jest połamanie się opłatkiem i złożenie życzeń noworocznych.

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Kurzyński
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.12.2017 14:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3746

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-12-07 14:06:31

INFORMACJA


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia

2 stycznia 2017r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2017 roku

dzień 22 grudnia 2017 (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia w zamian za święto

przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku.  

 

 

W dniu 22 grudnia 2017 roku Urząd Gminy Czarnia

                              będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.12.2017 14:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6522

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-23 14:15:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017


wojt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2017 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8927

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-23 14:13:57

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 13°° w lokalu Szkoły Podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady
  Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy
  zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy
  Czarnia w roku 2018.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Miasta Ostrołęka
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017r. w
  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 2022.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
  Czarnia,
 •  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXIII Zwyczajnej Sesji Rady
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2017 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8929

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-14 09:12:30

Projekt " Przełamując fale 2"


projekt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.11.2017 09:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10529

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-09 13:35:43

ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM


k zap

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2017 13:36
Liczba wyświetleń: 11264

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAPROSZENE KURPSIE RAZEM 09.11.2017 13:35 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-11-09 13:31:22

SKŁADKA ZUS


skła

skł 2

skł3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11273

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-02 15:01:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.11.2017 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12254

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-10-02 12:47:33

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego


starosta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.10.2017 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17026

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-08-17 09:08:57

Informacja


pokli

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.08.2017 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 09:09
Liczba wyświetleń: 24951

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 17.08.2017 09:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-07-03 15:00:44

Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html.

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 • celów współpracy - § 2 programu,
 • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 • priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -34 programu,
 • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,
 • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 W załączniku:  Formularz zgłoszenia propozycji do projektu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz_program_20...ocx Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017-07-03 15:01:26 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.07.2017 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31760

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-06-22 12:23:12

E-KOMPETENCJE


e kom

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

 


W ramach projektu na terenie Gminy Czarnia powstał „E-klub” w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Czarnia 43a, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,
- Urząd Gminy Czarnia - Sekretarz Gminy pokój nr 4

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl

e ko

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.06.2017 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 12:26
Liczba wyświetleń: 33877

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 E-KOMPETENCJE 22.06.2017 12:23 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-05-10 15:31:56

Podwyższenie kompetecji zawodowych ...


arrwostro

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2017 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 15:32
Liczba wyświetleń: 43021

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podwyższenie kompetecji zawodowych ... 10.05.2017 15:31 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-04-20 12:53:31

Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe


plakat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.04.2017 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017 12:54
Liczba wyświetleń: 46093

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
2 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
menu