menu
menu
drukuj

2020-01-16 15:49:49

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko pracownika  do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Czarnia

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Czarnia

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie średnie

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  tym stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia;

7) umiejętność  obsługi komputera, w tym pakietów Microsoft Office lub równorzędnych;

8) prawo jazdy kat B

9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  2.Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1)   preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku współpracy z organizacjami pozarządowymi

2) posiadanie przeszkolenie z doradztwa energetycznego

3)znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach , o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;

4) mile widziane doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej,

5) możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych;

6) umiejętność organizacji pracy;

7)sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

 3.Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) opracowywanie projektów programów współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi;

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań określonych w programach współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi (konkursy, umowy, sprawozdania);

3) przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji programów współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym: organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji inicjowanych przez Urząd;

5) redagowanie zakładek dedykowanych  organizacjom pozarządowym oraz „Czyste Powietrze” na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnia

6) monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych;

7) koordynowanie spraw związanych z inicjatywą lokalną;

8) pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych:

9) prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

10) przyjmowanie i weryfikacja wniosków mieszkańców gminy z programu „ Czyste Powietrze”

 1. Informacja o warunkach pracy:

1) miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia

2)obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku;

3) praca z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie), obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;

4) praca biurowa w siedzibie Urzędu, związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren (wizja w terenie, kontrole, interwencje);

5) budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia  w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  nie przekroczył 6%.

 

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

2)CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności zawodowej – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie  dokumentów  potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) -  potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

5) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty) - potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem;

6)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się  wobec kandydata postępowanie karne

8) oświadczenie o stanie zdrowia  odpowiadającej zajmowanemu stanowisku;

 7.Przewidywany termin zatrudniania  na stanowisku 03 lutego 2020r.

  8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymiosobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia, w terminie do dnia
27 stycznia 2020r. do godziny 14:00

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

  

Uwagi

1) nabór na wolne  stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,

2) pierwszy etap polegać będzie  na analizie formalnej dokumentów,

3) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostano przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne,

4) kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną  indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorzady.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Czarni.    Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017

    KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@artaro.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.01.2020 14:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 978

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 17:04:37

Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r


Ogłoszenie o  naborze do pracy na pracownika ds.  gospodarki   komunalnej z dnia
13-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. wykształcenie wyższe
 8.  prawo jazdy kat. B
 9.  staż pracy minimum 3 lata (preferowane na ww. stanowisku)

II. Wymagania dodatkowe

 

1)  Posiadać prawo jazdy kat. C, mile widziane E

2)  Doświadczenie w pracy na śmieciarce – mile widziane

3) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,

4) Kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,

5)  Odporność  na sytuacje stresowe,

6) Umiejętność pracy w zespole

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. gospodarki komunalnej.

1)  Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarnia

2)  Nadzór i koordynacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Czarnia.

3)  Kontrola realizacji usług związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych przez Gminę od mieszkańców w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawę o odpadach i Prawo ochrony środowiska.

4)  Zaopatrzenie materiałowe i prowadzenie gospodarki magazynowej.

5)  Podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sprzętu i mienia Gminy

6) Realizacja zaopatrzenia w odzież ochronną, materiały, wyposażenie w zakresie zapewniającym sprawne funkcjonowanie gospodarki odpadami.

7) Realizacja zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz zasadą gospodarności zakupów.

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia.

Przewidywany termin zawarcia umowy: 03-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy Czarnia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czarnia pok. Nr 2 lub pocztą na adres Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds.  gospodarki  komunalnej”  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

                                               KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@artaro.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

      - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

         przetwarzania danych osobowych.

        - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

            z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych

            Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

         podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym

         przetwarzaniu  w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

          ochronie danych osobowych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 16:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2794

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 12:58:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 11:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2860

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 09:30:10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2020 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit w roku 2020 ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2020r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Termin składania wniosków :

 1. od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020r. , producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 2. od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadza także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego na wniosek.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 08:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2975

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-09 19:41:45

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.01.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.01.2020 18:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4609

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-09 14:53:47

Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09-01-2020 r.


 

Ogłoszenie kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o  naborze na stanowisko pracownika socjalnego  z dnia 09-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 , ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1818/ tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków :

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu: pedagogika , pedagogika specjalna , politologia , polityka społeczna  ,psychologia, socjologia , nauki o rodzinie.

- co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego,

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

- o pomocy społecznej,

- kodeks postępowania administracyjnego ,

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,

- wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

- o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań z pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe

 

 1. doświadczenie w realizacji projektów ,
 2. wysoka kultura osobista ,
 3. prawo jazdy kat. b
 4. rzetelność i obowiązkowość,
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,
 6. kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,
 7. odporność  na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale terenowych przedstawicieli społecznych/radnych, sołtysów, oraz instytucji samorządowych,

- rozeznanie potrzeb środowiska

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- organizowanie usług osobom starszym i niepełnosprawnym,

 1. Wprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie

- decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy

- społecznej;

 1. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenia grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty.
 2. Organizowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS, współpraca z opiekunkami świadczącymi usługi, prowadzenie ewidencji i rozliczeń usług opiekuńczych.
 3. Przygotowywanie i opracowanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej,
 4. Prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu :  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony nie dłużej niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni oraz teren gminy Czarnia .

Przewidywany termin zawarcia umowy: 03-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko , którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów ;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Czarni.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy , iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom , które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                          

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.01.2020 13:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4735

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-07 15:24:21

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Rada Gminy Czarnia dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregacji obejmie wszystkie nieruchomości.

Każda z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia zostaje zobowiązana do wyposażona w odpowiednie pojemniki i worki do segregacji odpadów. Rolą wszystkich mieszkańców gminy, również tych którzy dotychczas nie segregowali, będzie wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów do następujących rodzajów pojemników lub worków:

    POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: "Papier" suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony;

    POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY: " Metale i tworzywa sztuczne" opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki plastikowe, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle;

    POJEMNIK / WOREK  ZIELONY: " Szkło" szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości;

    WOREK BRĄZOWY:"Bio" odpady ulegające biodegradacji  w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści.

Natomiast do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucić odpady, których nie da się wysegregować, np. zużyte chusteczki higieniczne, kości, pampersy, zanieczyszczony tłuszczem  papier po maśle itp.

 

ZMIANOM ULEGAJĄ RÓWNIEŻ WYSOKOŚCI OPŁAT

Stawki za odpady segregowane od gospodarstwa domowego w miesiącu styczniu 2020r  wynoszą:

- za odpady od gospodarstwa domowego 1  osobowego                   - 33,00 zł. miesięcznie

- za odpady od gospodarstwa domowego 2 i więcej  osobowego   - 50,00 zł. miesięcznie

 

STAWKI  TE OBOWIĄZUJĄ  TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA 2020 ROKU

 

ZMIANY OD LUTEGO 2020 ROKU

W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas sesji Rady Gminy Czarnia uchwalone zostały dwie uchwały dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- uchwała w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Radni Gminy Czarnia uchwalili następujące miesięczne stawki za śmieci, które będą obowiązywały od lutego 2020 r.:

1)  w wysokości 22,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)  w wysokości 44,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdej osoby.

 Jeżeli odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w kompostowniku to wysokość wyniesie 20,00 zł  miesięcznie za każdą osobę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 CO W TAKIM RAZIE Z DEKLARACJAMI?

Z dniem 1 lutego 2019 roku wchodzą nowe deklaracje uchwalone przez Radę Gminy Czarnia

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej w Gminie Czarnia ma obowiązek złożyć deklarację według nowego wzoru i sposobu obliczania miesięcznej opłaty. Druki deklaracji  dostępne  są  w  Urzędzie  Gminy  Czarnia (pok. 5),  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy  Czarnia (deklaracja znajduję się poniżej w załączniku)

 

W celu usprawnienia pracy prosimy mieszkańców gminy o składanie deklaracji w wyznaczonych dniach jak poniżej

13 stycznia 2020r. /poniedziałek/ - Michałowo, Cupel, Rutkowo

14 stycznia 2020r. /wtorek/ -Cyk

15 stycznia 2020r. /środa/ - Czarnia od nr 1 do nr 50

16 stycznia 2020r. /czwartek/ - Czarnia od nr 50 do nr 101

17 stycznia 2020r. /piątek/ - Długie

20 stycznia 2020r. /poniedziałek/ - Bandysie

21 stycznia 2020r. /wtorek/ -  Brzozowy Kąt

22 stycznia 2020r. / środa/ - Surowe od nr 1 do nr 70

23 stycznia 2020r. /czwartek/ - Surowe od nr 71 do nr 140

24 stycznia 2020r. /piątek/ - Surowe od nr 141 do nr 206

Zmiany deklaracji należy dokonywać również KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok będzie przedstawiony po 13 stycznia 2020r.

 

Termin wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych uległ zmianie opłaty należy wnosić

CO MIESIĄC DO KOŃCA MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy

Urząd Gminy Czarnia

Czarnia 41

07 -431 Czarnia

29 8920 0001 0000 1733 2000 0390

KBS w Myszyńcu

 Od 1  listopada 2019 roku został zmieniony rachunek bankowy do wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 Prosimy  o terminowe dokonywanie wpłat.

Stojaki do segregacji będą zakupione dla mieszkańców gdy będą spłacone zaległości.

Stan zaległości na dzień  31 grudnia 2019 r. wynosi 44 516,15 zł.

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik deklaracja .docx Deklaracja DOC 2020-01-07 15:26:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .doc Deklaracja 2020-01-07 15:28:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .pdf Deklaracja PDF 2020-01-07 15:29:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .odt Deklaracja odt 2020-01-07 15:29:30 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.01.2020 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 14:42
Liczba wyświetleń: 5685

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 07.01.2020 14:24 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-12-24 10:30:37

Życzenia


życz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.12.2019 09:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11938

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-20 13:33:41

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję IX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1100 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwał:

 -  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2034,

-   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

-   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 – 2033,

-   w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2020 r.

 -   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za    gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 -  w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni,

 -  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków    Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

-  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia,w roku szkolnym 2019/2020,

 -  w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 r.,

 -  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe,

 -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,

 -  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na  2020 r.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.12.2019 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13682

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-16 13:49:40

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 16.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 16.12.2019 12:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15737

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-13 12:44:41

Odbiór elektrośmieci


Urząd Gminy Czarnia informuje mieszkańców GMINY CZARNIA, że w dniach   19 i 20 grudnia 2019r. (czwartek i piątek) odbędzie się odbiór elektośmieci  (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

 

Odbierane będą wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd lub baterie (Komputery, monitory, telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice odkurzacze, telefony, aparaty, tunery, wiertarki, piły, świetlówki, żarówki itp.)

 

W A Ż N E

Odbierany będzie tylko sprzęt kompletny.

 

 

W/w odpady należy dostarczyć w wyznaczonym dniu i o ściśle wyznaczonej godzinie.

 

Proszę nie zostawiać w/w sprzętu bez nadzoru lecz przekazywać bezpośrednio firmie odbierającej sprzęt.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  ELEKTROŚMIECI  Z TERENU GMINY CZARNIA

 DNIA 19 GRUDNIA  2019 /czwartek/

 

                                      

L.p.

Miejscowość

Godziny

Miejsce odbioru

1.

RUTKOWO

8:00 - 8:30

U  sołtysa

 

8:35 -9:00

Przy  przystanku PKS

 

2.

CUPEL

9:10 - 9:45

Przy byłym sołtysie

 

3.

MICHAŁOWO

9:55 -10:15

U sołtysa

 

4.

SUROWE

10:20 - 11:00

 

Przy posesji Surowe 59

 

11:05 - 11:30

 

 

Przy posesji Surowe 82

 

11:35 - 12:00

 

Przy posesji Surowe 127

 

12:05 - 12:35

 

Przy posesji Surowe 141

 

12:40 - 13:40

 

Przy sklepie STODOŁA

 

13:45 - 14:00

 

Przy posesji Surowe 12

 

14:05 - 14:25

 

Przy posesji Surowe 28

 

14:30 - 15:00

Przy posesji Surowe 5

 

                                   DNIA 20 GRUDNIA 2019 / piątek/

 

L.p.

Miejscowość

GODZINY

Miejsce odbioru

1

Cyk

8:00-8:15

8:20-9:00

U sołtys

Przy remizo-świetlicy

2

Brzozowy Kąt

9:15-10:30

Przy OSP Brzozowy Kąt

3

Czarnia

10:35-12:00

Przy byłej zlewni mleka

4

Bandysie

12:10-12:45

Przy OSP Bandysie

12:50 - 13:20

Przy posesji Bandysie nr 2

5

Długie

13:30-14:00

Przy szkole

14:10 - 15:00

Przy byłej mleczarni

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.12.2019 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17094

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 16:04:17

Informacja Wójta Gminy


Wójt Gminy Czarnia informuje, że

14 grudnia 2019 r. ( sobota ) Urząd Gminy jest czynny w godzinach od 700 do 1500. Dzień ten odpracowawany jest  za 27 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2019 r. ( piątek ) Urząd Gminy jest czynny w godzinach od godz. 700 do 1400.

24 grudnia 2019 r. ( wigilia ) Urząd Gminy jest czynny w godzinach od 700 do 1500.

-  27 grudnia 2019 r. ( piątek po świętach ) Urząd Gminy jest nieczynny.

31 grudnia 2019 r. ( sylwester ) Urząd Gminy jest czynny w godzinach od 700 do 1500.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.12.2019 15:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18958

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 15:23:57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.12.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18970

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 15:23:12

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.12.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18968

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-02 09:32:41

ZAPROSZENIE


zap

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.12.2019 08:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22423

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-11-15 11:15:45

KURSY AUTOBUSOWE


W ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych w Gmine Czarnia uruchimono linie komunikacyjne  Czarnia- Bandysie-Czarnia , Czarnia- Brzozowy Kąt-Czarnia, Czarnia- Cyk-Czarnia, Czarnia- Rutkow-Czarnia , Bandysie-Długie-Michałowo-Cupel-Surowe-Czarnia-Bandysie. Podajemy szczegółowy rozkład jazdy.

lin

lin2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.11.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 29342

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-11-15 08:54:58

II JARMARK BOŻONARODZENIOWY


jarMIKOŁJ

KOL

KOL

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.11.2019 07:54
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 13:25
Liczba wyświetleń: 29374

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 II JARMARK BOŻONARODZENIOWY 15.11.2019 07:54 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-10-22 12:01:54

Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych


 

Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych

 

Wójt Gminy Czarnia zaprasza wszystkich rolników posiadających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag do dostarczenia do Urzędu Gminy Czarnia/ pokój 8 p. Monika Rydel/ informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019r.

W formularzu należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informacje od mieszkańców Gminy posłużą do sporządzenia wniosku o dotację w ramach Programu „2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony            Środowiska          i Gospodarki Wodnej.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz word.doc Wniosek 2019-10-22 12:02:16 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.10.2019 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38816

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-04 09:34:46

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy


kom1

kom2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.10.2019 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44790

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-05 09:14:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.08.2019 08:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 65409

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-05 13:56:37

Informacja Rady Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.06.2019 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84614

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:47

SENIOR+


senior

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 85223

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 85190

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 86467

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-28 08:55:23

Zaproszenie na szkolenia


ko

5

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.05.2019 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 08:09
Liczba wyświetleń: 86839

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:56 Grzegorz Kamzelski
2 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:55 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-04-29 15:47:49

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95194

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 11:15:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95265

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-03 10:33:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.04.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 102561

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-28 14:59:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 28.03.2019 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 105214

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:49:22

Informacja OPP


Miło nam poinformować, że Gmina Czarnia przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”. Na naszej stronie znajduje się link do programu oraz baner, który umożliwi Państwu łatwe rozliczenie PIT i jednocześnie wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 107398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-08 12:54:28

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 08.03.2019 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 110742

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-02-07 09:58:19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce


komunikat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2019 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 118604

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-11-05 09:55:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.11.2018 08:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 134811

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-18 14:52:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 18.10.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 139548

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-24 12:01:34

Zawiadomienie Wody Polskie


wody

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.09.2018 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 145405

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-28 11:48:37

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018


SM

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2018 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 168937

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:16:02

Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie


we1

w3

w3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 178667

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 194076

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu