menu
menu
drukuj

2021-02-24 15:15:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.02.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 24.02.2021 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7915

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-24 11:03:21

Wójt Gminy Czarnia ogłasza III konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Wójt Gminy Czarnia

ogłasza III konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

 I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

                                              Surowe 194, 07-431 Czarnia

II Stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : 1/2 etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: po rozstrzygnięciu konkursu.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania

a) niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wyksztalcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 3. kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 10. zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu pracy oraz finansów publicznych, bhp i ppoż.,
 11. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 12. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Żłobka w tym badania sanitarno-epidemiologiczne zgodne z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 149

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, o samorządzie gminnym, finansach publicznych i zamrowień publicznych,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 3. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 4. odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,
 5. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Żłobka.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie, między innymi, do realizowania następującego zakresu zadań:

 1. kierowanie i zarządzanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. zapewnienia wykonanie przyjętych zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje Żłobek na zewnątrz,
 3. nadzór nad prawidłowym wykonaniem obowiązków personelu Żłobka,
 4. kontakt z rodzicami dzieci uczęszczającymi do Żłobka
 5. pobieranie opłat od rodziców,
 6. nadzorowanie finansami Żłobka,
 7. zarządzanie budynkiem Żłobka
 8. zapewnienia należyty stan higieniczno-sanitarny Żłobka oraz bezpieczne warunki przebywania dzieci i personelu na jego terenie,
 9. wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, udziela upoważnień oraz wydaje polecenia w celu prawidłowej realizacji zadań,
 10. prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. praca wewnątrz pomieszczenia,
 3. praca wykonywana w Gminnym Żłobku przy Szkole Podstawowej w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6 %.

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów: WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
 5. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu w pracy z dziećmi (świadectwo pracy, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 7. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
 8. Oświadczenie o nie pozbawieniu lub zawieszeniu lub ograniczeniu kandydatowi władzy rodzicielskiej
 1. Oświadczenie o wypełnianymi obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 2. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1440 tj. z późn. ).
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia i baku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 08.03.2021r. do godz. 1000 .

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

 Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 1. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone

rozmowy kwalifikacyjne,

 1. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 772 70 17.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.02.2021 10:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8278

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-22 15:17:34

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 22.02.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 22.02.2021 14:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11647

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-19 14:45:37

INFORMACJA


IINFORMACJA

Gmina Czarnia informuje o trwających pracach nad projektem symboli Gminy Czarnia, w tym m. in. herbu, flagi, sztandaru, pieczęci. Projekty powstają w zgodzie z oficjalnymi zasadami tworzenia herbów, flag, sztandarów i pieczęci jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, która jest organem doradczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zasady stanowienia symboli można przeczytać na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/zasady-tworzenia-herbow-flag-sztandarow-i-pieczeci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-polsce .

Zachęcamy do zapoznania się z projektami symboli oraz ich uzasadnieniem. Osoby, które chciałyby zgłosić swoje uwagi co do przedstawionych propozycji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Czarnia pod numerem 29 722 70 17 wew. 20 lub osobiście.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Symbole gminy.pdf Projekt symboli 2021-02-19 14:46:21 Sztemberg Paulina
załącznik Uzadanienie projektu...pdf Uzasadnienie 2021-02-19 14:46:58 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 19.02.2021 13:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16868

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-19 07:50:49

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ) zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 1300 w lokalu szkoły podstawowej w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5.  Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2021,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026

-  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2021 r.

-  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem oraz nadania statutu,

-  w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Surowem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,

-  w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,

-  w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia,

-  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarnia na lata 2021- 2030,

-  przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Czarnia

                                                                                                 Krzysztof Kurzyński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 19.02.2021 06:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17425

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-17 15:08:39

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz


                                              

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni  Filia w Surowem, Surowe193, 07-431 Czarnia.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, od 08 marzec 2021r.

 

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
 • wykształcenie (bibliotekarskie, humanistyczne, artystyczne) wyższe lub minimum średnie, praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • umiejętność publikacji artykułów w mediach społecznościowych;
 • umiejętność pracy z dziećmi i dorosłym czytelnikiem;
 • zdolności animacyjne, manualne;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
 • mile widziana znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ,
 • mile widziane uzdolnienia artystyczne,
 • umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,
 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 1. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, skontrum księgozbioru. Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, życiorys CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czarni, Czarnia 43A, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 02 marca 2021 r.  do godziny 15.00 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 29 7727048

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną,
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GBP,
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia43A, 07-431 Czarnia, adres e-mail: gbp_czarnia@wp.pl,
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@drmendyk.pl, tel.507 054 139.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.
 1. Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.
 2. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.
 4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.02.2021 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20493

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-10 14:58:39

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna KIEDY śMIECI

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 10.02.2021 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33265

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-05 08:17:42

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ


http://www.czarnia.samorzady.pl/art/id/2617 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek w sprawie ud...ocx Wniosek w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Czarnia 2021-02-05 08:18:43 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 05.02.2021 07:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 42776

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-05 08:09:08

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku


http://www.czarnia.samorzady.pl/art/id/2612 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek w sprawie ud...ocx Wniosek w sprawie udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia 2021-02-05 08:10:28 Sztemberg Paulina

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 05.02.2021 07:09
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2021 07:10
Liczba wyświetleń: 42783

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku 05.02.2021 07:09 Paulina Sztemberg
drukuj

2021-02-04 16:00:08

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.02.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 04.02.2021 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43920

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-04 15:59:41

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.02.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 04.02.2021 14:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43923

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-03 13:43:42

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.02.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.02.2021 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-28 09:35:21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 27.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 28.01.2021 08:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 56883

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-26 13:51:45

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 26.01.2021 12:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60085

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-26 08:48:41

Ogłaszenie o II konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego


OGŁOSZENIE O  II KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Gminnym Żłobku w Surowem

 

W ramach projektu ,,Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwoju rynku pracy’’, Działania 8.3 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3’’, Poddziałania 8.3.1 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej’’ , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek w Surowem

Surowe 194, 07-431 Czarnia

Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w  Gminnym Żłobku w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : pełen etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. ilość przewidzianych etatów: 1

Wymagania niezbędne:

 1. opiekunem dziecięcym w żłobku może być osoba która:

1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)ukończył (a) studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

2.   odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbędzie 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt. 1.

Osobę która nie posiadająca szkolenia zawartego w pkt. 2 ppkt. 2 lit b, Zatrudniający może nieodpłatnie przeszkolić.

3.   posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jest w trakcie jej      wyrabiania,

4.   posiada obywatelstwo polskie,

5.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.   nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7.   daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

9.   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

10. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. cieszy się nieposzlakowaną opinią

12. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 3. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność,
 4. zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
 5. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, wysoka kultura osobista,
 6. odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,
 7. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Żłobka,
 8. znajomość podstawowych programów komputerowych,
 9. prawo jazdy kategorii B.

Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 1. przyjmowanie dziecka do żłobka,
 2. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z      elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 1. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 2. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 3. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, przebierania, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 4. przygotowanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo –wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy)
 6. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 7. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

Informacja o warunkach pracy na z dziećmi:

 1. praca z dziećmi,
 2. praca w budynku Gminnego Żłobka w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. kontakt z rodzicami,

Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane praca na stanowisku opiekuna w Gminnym Żłobku w Surowem proszone są o złożenie następujących dokumentów. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ. 

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi, danymi teleadresowymi.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenia, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym,
 9. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 1. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 2. Oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 3. Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego. 

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego w Gminnym Żłobku w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia, w terminie do dnia 05.02.2021r. do godz. 1000 .
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy) nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wyniki konkursu opie...pdf Wynik konkursu 2021-02-12 12:16:31 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 26.01.2021 07:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60506

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-22 10:56:22

INFORMACJA o nieodpłatym poradnictwie


INFORMACJA

            Wójt Gminy Czarnia informuje o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2021 r.

Lista dostępna w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nieodpłatne poradni...pdf Poradnictwo 2021-01-22 10:56:59 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2021 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 67081

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-14 17:23:10

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 14.01.2021 16:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 80908

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-14 10:27:58

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

 

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa na podstawie powołania zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:


Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Czarnia 43a

07-431 Czarnia

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862.)
  b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.),
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
  d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
  e) ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo – finansowych Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiedzialny za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów, odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem)
 • autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni w miesiącu października w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Czarnia pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 lutego 2021 roku r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : kancelaria@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :
   - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.01.2021 09:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 81664

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-11 15:12:38

Konkurs na Kierownika Klubu Seniora


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  

ogłasza nabór na wolne  stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Gminie  Czarnia.

 1. Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

07-431  Czarnia

 1. Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior +

 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 

 •  Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 • Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • -znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1876).
 •  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.256, 695,1298).
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych  i konfliktowych.

  5. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 • Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 • Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 • Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + ,
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 • Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
  z przepisami w tym zakresie,
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
  i działań na rzecz seniorów,
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior +  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych
  w zajęciach,
 • Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 • Pozostawanie do dyspozycji Kierownika GOPS na czas przerw w funkcjonowaniu klubów seniora oraz dysponowania wolnym czasem.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Długiem, Klub Senior + w Czarni, 07-431 Czarnia oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ,07-431 Czarnia.
 • Okres zatrudnienia: z chwilą wznowienia działalności Klubów Seniora.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na  pełen etat.

  7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarni  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8.Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,
b)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)     kserokopię świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
d)    kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e)     inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f)     podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g)     podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)      podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior +, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, pokój nr 1 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-431 Czarni z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Gminie Czarnia” w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Aplikacje  które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Dokumenty odrzucone można odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronach internetowych.
Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.01.2021 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 86972

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-11 11:57:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 11.01.2021 10:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 87068

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-07 16:18:54

Informacja dla mieszkańców


podatki

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik in-1-1-_v3.pdf IN-1 2021-01-07 16:19:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin1-01-16.pdf ZN-1 2021-01-07 16:20:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin2-01-12.pdf ZIN-2 2021-01-07 16:20:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin3-01-11.pdf ZIN-3 2021-01-07 16:21:16 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.01.2021 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 93877

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-05 16:02:13

Przypominamy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Surowem


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.01.2021 15:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 94753

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-04 16:21:17

Ogłaszenie o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem

 

W ramach projektu ,,Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwoju rynku pracy’’, Działania 8.3 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3’’, Poddziałania 8.3.1 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej’’ , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek w Surowem

Surowe 194, 07-431 Czarnia

Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy Gminnego Żłobka w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : pełen etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. ilość przewidzianych etatów: 3

Wymagania niezbędne:

 1. opiekunem dziecięcym w żłobku może być osoba która:

1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)ukończył (a) studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

2.   odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbędzie 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt. 1.

Osobę która nie posiadająca szkolenia zawartego w pkt. 2 ppkt. 2 lit b, Zatrudniający może nieodpłatnie przeszkolić.

3.   posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jest w trakcie jej      wyrabiania,

4.   posiada obywatelstwo polskie,

5.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.   nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7.   daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

9.   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

10. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. cieszy się nieposzlakowaną opinią

12. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 3. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność,
 4. zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
 5. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, wysoka kultura osobista,
 6. odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,
 7. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Żłobka,
 8. znajomość podstawowych programów komputerowych,
 9. prawo jazdy kategorii B.

Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 1. przyjmowanie dziecka do żłobka,
 2. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z      elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 1. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 2. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 3. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, przebierania, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 4. przygotowanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo –wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy)
 6. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 7. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

Informacja o warunkach pracy na z dziećmi:

 1. praca z dziećmi,
 2. praca w budynku Gminnego Żłobka w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. kontakt z rodzicami,

Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane praca na stanowisku opiekuna w Gminnym Żłobku w Surowem proszone są o złożenie następujących dokumentów. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ. 

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi, danymi teleadresowymi.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenia, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym,
 9. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 1. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 2. Oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 3. Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego. 

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia, w terminie do dnia 15.01.2021r. do godz. 1500 .
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy) nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o wynikac...pdf 2021-01-25 15:06:58 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.01.2021 15:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95729

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-29 10:57:36

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.12.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.12.2020 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 100396

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-23 12:46:23

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 23.12.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 23.12.2020 11:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 103502

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-17 11:38:45

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Warych
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.12.2020 10:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 107636

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-17 11:30:51

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”


Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

 

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

Osoby spełniające kryteria ogłoszone w ww. Programie, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do dnia 28 grudnia 2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Warych
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.12.2020 10:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 107648

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-11-02 08:23:48

Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2


Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2
na terenie Ostrołęki:

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 12.30,

środa w godz. 14.00 do 18.00

sobota, niedziela w godz.10.00 do 12.00

 

Centrum Medyczne Corten Medic
ul. Goworowska 49
07-410 Ostrołęka

poniedziałek, wtorek w godz. 15.00-19.30;

środa , czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 8.00 do 14.00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.11.2020 07:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 140788

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-28 11:06:49

Czasowe zawieszenie działalności Klubu Seniora + w Długiem


klub

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.10.2020 10:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 143500

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-21 14:17:03

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni


GOPS

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.10.2020 13:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 148400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 15:31:28

KORONAWIRUS


1kor

kor 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.03.2020 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 267262

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 488205

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu