menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
24.04.2014 12:46:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/170/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. do Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:42:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/169/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:40:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/168/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:37:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/167/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:33:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/166/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:30:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/165/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objęt Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:26:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
23.04.2014 10:48:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Harmonogram Odbioru Odpadów wielkogabarytowych , Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z Terenu Gminy Czarnia
23.04.2014 10:47:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram Odbioru Odpadów wielkogabarytowych , Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z Terenu Gminy Czarnia
23.04.2014 10:42:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączeń do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
23.04.2014 10:42:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminy wyłączeń prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
23.04.2014 10:38:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączeń prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
23.04.2014 10:38:08 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
17.04.2014 09:53:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Książka Rejestroowa Instytucji Kultury
17.04.2014 09:50:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Książka Rejestrowa do artykułu Książka Rejestroowa Instytucji Kultury
17.04.2014 09:45:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Książka Rejestroowa Instytucji Kultury
17.04.2014 08:40:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
17.04.2014 08:24:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
17.04.2014 07:19:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs do artykułu V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
17.04.2014 07:18:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
16.04.2014 11:24:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2014 r w sprawie :Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Czarnia za 2013 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
16.04.2014 11:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
16.04.2014 11:11:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budzetowych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
15.04.2014 11:46:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:45:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:45:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:44:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:44:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:43:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy wraz z załącznikiem ośw. podwykonawcy oraz warunkami gwarancji i rękojmi. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:43:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:43:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:41:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:41:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:40:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 07:58:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:56:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:56:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:54:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:54:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:51:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
15.04.2014 07:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
15.04.2014 07:49:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
04.04.2014 14:52:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc do nieodpłatnego wywieszania plakatów wyborczych. do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:26:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:19:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - Długie do artykułu Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
menu