menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-01-22 10:56:22

INFORMACJA o nieodpłatym poradnictwie


INFORMACJA

            Wójt Gminy Czarnia informuje o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2021 r.

Lista dostępna w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nieodpłatne poradni...pdf Poradnictwo 2021-01-22 10:56:59 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.01.2021 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 477

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-14 17:23:10

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 14.01.2021 16:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14307

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-14 10:27:58

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

 

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa na podstawie powołania zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:


Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Czarnia 43a

07-431 Czarnia

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862.)
  b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.),
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
  d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
  e) ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo – finansowych Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiedzialny za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów, odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem)
 • autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni w miesiącu października w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Czarnia pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 lutego 2021 roku r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : kancelaria@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :
   - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.01.2021 09:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14962

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-11 15:12:38

Konkurs na Kierownika Klubu Seniora


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  

ogłasza nabór na wolne  stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Gminie  Czarnia.

 1. Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

07-431  Czarnia

 1. Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior +

 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 

 •  Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 • Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • -znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1876).
 •  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.256, 695,1298).
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych  i konfliktowych.

  5. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 • Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 • Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 • Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + ,
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 • Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
  z przepisami w tym zakresie,
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
  i działań na rzecz seniorów,
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior +  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych
  w zajęciach,
 • Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 • Pozostawanie do dyspozycji Kierownika GOPS na czas przerw w funkcjonowaniu klubów seniora oraz dysponowania wolnym czasem.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Długiem, Klub Senior + w Czarni, 07-431 Czarnia oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ,07-431 Czarnia.
 • Okres zatrudnienia: z chwilą wznowienia działalności Klubów Seniora.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na  pełen etat.

  7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarni  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8.Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,
b)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)     kserokopię świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
d)    kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e)     inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f)     podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g)     podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)      podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior +, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, pokój nr 1 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-431 Czarni z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Gminie Czarnia” w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Aplikacje  które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Dokumenty odrzucone można odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronach internetowych.
Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.01.2021 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-11 11:57:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.01.2021 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 11.01.2021 10:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-07 16:18:54

Informacja dla mieszkańców


podatki

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik in-1-1-_v3.pdf IN-1 2021-01-07 16:19:28 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin1-01-16.pdf ZN-1 2021-01-07 16:20:21 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin2-01-12.pdf ZIN-2 2021-01-07 16:20:40 Kamzelski Grzegorz
załącznik zin3-01-11.pdf ZIN-3 2021-01-07 16:21:16 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.01.2021 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 27286

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-05 16:02:13

Przypominamy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Surowem


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.01.2021 15:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 28159

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-01-04 16:21:17

Ogłaszenie o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem

 

W ramach projektu ,,Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwoju rynku pracy’’, Działania 8.3 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3’’, Poddziałania 8.3.1 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej’’ , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek w Surowem

Surowe 194, 07-431 Czarnia

Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy Gminnego Żłobka w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : pełen etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. ilość przewidzianych etatów: 3

Wymagania niezbędne:

 1. opiekunem dziecięcym w żłobku może być osoba która:

1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)ukończył (a) studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

2.   odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbędzie 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt. 1.

Osobę która nie posiadająca szkolenia zawartego w pkt. 2 ppkt. 2 lit b, Zatrudniający może nieodpłatnie przeszkolić.

3.   posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jest w trakcie jej      wyrabiania,

4.   posiada obywatelstwo polskie,

5.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.   nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7.   daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

9.   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

10. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. cieszy się nieposzlakowaną opinią

12. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 3. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność,
 4. zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
 5. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, wysoka kultura osobista,
 6. odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,
 7. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Żłobka,
 8. znajomość podstawowych programów komputerowych,
 9. prawo jazdy kategorii B.

Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 1. przyjmowanie dziecka do żłobka,
 2. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z      elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 1. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 2. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 3. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, przebierania, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 4. przygotowanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo –wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy)
 6. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 7. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

Informacja o warunkach pracy na z dziećmi:

 1. praca z dziećmi,
 2. praca w budynku Gminnego Żłobka w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. kontakt z rodzicami,

Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane praca na stanowisku opiekuna w Gminnym Żłobku w Surowem proszone są o złożenie następujących dokumentów. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ. 

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi, danymi teleadresowymi.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenia, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym,
 9. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 1. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 2. Oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 3. Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego. 

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia, w terminie do dnia 15.01.2021r. do godz. 1500 .
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy) nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.01.2021 15:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 29103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-29 10:57:36

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.12.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.12.2020 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33802

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-23 12:46:23

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 23.12.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 23.12.2020 11:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36901

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-17 11:38:45

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Warych
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.12.2020 10:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-17 11:30:51

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”


Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

 

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

Osoby spełniające kryteria ogłoszone w ww. Programie, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do dnia 28 grudnia 2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Warych
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 17.12.2020 10:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41049

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-12-15 14:13:38

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU


INFORMACJA

     Gmina Czarnia informuje, iż w roku 2021 usługę odbioru odpadów komunalnych będzie świadczyła firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle Sp. z o. o.

Przed pierwszym odbiorem w nowym roku firma do każdego gospodarstwa domowego dostarczy pakiet worków oraz harmonogram.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą odbierającą pod numerem 29 761 89 38 lub z pracownikiem Urzędu Gminy Czarnia pod numerem 29 772 70 17.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał w nowym, 2021 roku.

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 15.12.2020 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 42639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-11-02 08:23:48

Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2


Informacja o godzinach funkcjonowania punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2
na terenie Ostrołęki:

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 12.30,

środa w godz. 14.00 do 18.00

sobota, niedziela w godz.10.00 do 12.00

 

Centrum Medyczne Corten Medic
ul. Goworowska 49
07-410 Ostrołęka

poniedziałek, wtorek w godz. 15.00-19.30;

środa , czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 8.00 do 14.00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.11.2020 07:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 74186

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-28 11:06:49

Czasowe zawieszenie działalności Klubu Seniora + w Długiem


klub

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.10.2020 10:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 76895

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-21 14:17:03

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni


GOPS

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.10.2020 13:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 81808

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-03-13 15:31:28

KORONAWIRUS


1kor

kor 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.03.2020 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 200665

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 421612

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu