menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2017-12-07 14:06:31

INFORMACJA


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia

2 stycznia 2017r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2017 roku

dzień 22 grudnia 2017 (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia w zamian za święto

przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku.  

 

 

W dniu 22 grudnia 2017 roku Urząd Gminy Czarnia

                              będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.12.2017 14:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1477

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-23 14:15:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017


wojt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2017 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3887

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-23 14:13:57

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 13°° w lokalu Szkoły Podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady
  Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy
  zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy
  Czarnia w roku 2018.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Miasta Ostrołęka
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017r. w
  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 2022.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
  Czarnia,
 •  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXIII Zwyczajnej Sesji Rady
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2017 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3887

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-14 14:06:26

KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

 

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Czarnia 43a

07-431 Czarnia

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862.)
  b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 )
  d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),
  e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo – finansowych Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów, odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z własnoręcznym podpisem)
 • autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni na najbliższe 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności ( koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni)
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata (z własnoręcznym podpisem) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922 ) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni w miesiącu października w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Czarnia pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 grudnia 2017 roku r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.11.2017 14:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5437

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-14 09:12:30

Projekt " Przełamując fale 2"


projekt

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.11.2017 09:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5489

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-09 13:35:43

ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM


k zap

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2017 13:36
Liczba wyświetleń: 6224

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAPROSZENE KURPSIE RAZEM 09.11.2017 13:35 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-11-09 13:31:22

SKŁADKA ZUS


skła

skł 2

skł3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 09.11.2017 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6231

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-11-02 15:01:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.11.2017 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7207

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-10-02 12:47:33

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego


starosta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.10.2017 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11976

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-08-17 09:08:57

Informacja


pokli

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.08.2017 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 09:09
Liczba wyświetleń: 19912

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 17.08.2017 09:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-07-03 15:00:44

Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html.

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 • celów współpracy - § 2 programu,
 • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 • priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -34 programu,
 • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,
 • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 W załączniku:  Formularz zgłoszenia propozycji do projektu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz_program_20...ocx Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017-07-03 15:01:26 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.07.2017 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26720

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-06-22 12:23:12

E-KOMPETENCJE


e kom

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

 


W ramach projektu na terenie Gminy Czarnia powstał „E-klub” w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Czarnia 43a, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,
- Urząd Gminy Czarnia - Sekretarz Gminy pokój nr 4

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl

e ko

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.06.2017 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 12:26
Liczba wyświetleń: 28837

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 E-KOMPETENCJE 22.06.2017 12:23 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-05-10 15:31:56

Podwyższenie kompetecji zawodowych ...


arrwostro

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2017 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 15:32
Liczba wyświetleń: 37977

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podwyższenie kompetecji zawodowych ... 10.05.2017 15:31 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-04-20 12:53:31

Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe


plakat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.04.2017 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017 12:54
Liczba wyświetleń: 41048

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
2 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
menu