menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2020-01-21 10:41:14

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej


pup

pup2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 09:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 112

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-21 09:53:30

Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”


Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”

„Klub Senior +”

 

  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” z siedzibą w Długiem

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Czarnia,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności,
 • i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+”” będzie bezpłatne.

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni (od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 do 1600 oraz w piątek w godzinach 700 do 1500).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni (od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1500).
 • ze strony internetowej http://www.czarnia.samorzady.pl/

Do pobrania

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Czarnia.

 

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 08:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 133

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-21 08:23:19

Informacja o spotkaniu


Informacja o spotkaniu

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania

 • 10:00 – 10:20 zasady naboru wniosków na organizację staży oraz założenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” – Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Pani Jolanta Filipiak;
 • 10:20 – 11:00 – Inne możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w 2020 r. – Specjalista ds. Funduszy Europejskich;
 • 11:00 – 11:15 Przerwa;
 • 11:15 – 12:15 Przedstawienie możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w 2020 r. – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego i Programy Krajowe – Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Piłsudskiego 38
07–410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) administratora danych: iod@mazovia.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania informacji e-mailowej, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Dane przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit .e), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z Konsultantami naszej Sieci poprzez:

 • infolinię 801 101 101 lub pod numerem telefonu 22 542 27 15
 • Formularz zgłoszeniowy e-Konsultant  dostępny na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  oraz adres mailowy punkt_kontaktowy@mazowia.eu,
 • Wizytę osobistą w Punktach Informacyjnych, poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 w:

- Warszawie, ul. Jagiellońska 74,

- Ciechanowie, ul. Plac Kościuszki 5,

- Ostrołęce, ul. Józefa Piłsudskiego 38,

- Płocku, ul. Kolegialna 19,

- Radomiu, ul. Kościuszki 5a,

- Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4,

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.01.2020 07:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 161

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-16 15:49:49

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko pracownika  do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Czarnia

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Czarnia

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie średnie

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  tym stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia;

7) umiejętność  obsługi komputera, w tym pakietów Microsoft Office lub równorzędnych;

8) prawo jazdy kat B

9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  2.Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1)   preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku współpracy z organizacjami pozarządowymi

2) posiadanie przeszkolenie z doradztwa energetycznego

3)znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach , o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;

4) mile widziane doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej,

5) możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych;

6) umiejętność organizacji pracy;

7)sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

 3.Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) opracowywanie projektów programów współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi;

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań określonych w programach współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi (konkursy, umowy, sprawozdania);

3) przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji programów współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym: organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji inicjowanych przez Urząd;

5) redagowanie zakładek dedykowanych  organizacjom pozarządowym oraz „Czyste Powietrze” na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnia

6) monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych;

7) koordynowanie spraw związanych z inicjatywą lokalną;

8) pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych:

9) prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

10) przyjmowanie i weryfikacja wniosków mieszkańców gminy z programu „ Czyste Powietrze”

 1. Informacja o warunkach pracy:

1) miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia

2)obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku;

3) praca z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie), obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;

4) praca biurowa w siedzibie Urzędu, związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren (wizja w terenie, kontrole, interwencje);

5) budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia  w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  nie przekroczył 6%.

 

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

2)CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności zawodowej – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie  dokumentów  potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) -  potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

5) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty) - potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem;

6)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się  wobec kandydata postępowanie karne

8) oświadczenie o stanie zdrowia  odpowiadającej zajmowanemu stanowisku;

 7.Przewidywany termin zatrudniania  na stanowisku 03 lutego 2020r.

  8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymiosobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia, w terminie do dnia
27 stycznia 2020r. do godziny 14:00

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

  

Uwagi

1) nabór na wolne  stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,

2) pierwszy etap polegać będzie  na analizie formalnej dokumentów,

3) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostano przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne,

4) kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną  indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorzady.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Czarni.    Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017

    KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@artaro.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.01.2020 14:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2352

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 17:04:37

Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r


Ogłoszenie o  naborze do pracy na pracownika ds.  gospodarki   komunalnej z dnia
13-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. wykształcenie wyższe
 8.  prawo jazdy kat. B
 9.  staż pracy minimum 3 lata (preferowane na ww. stanowisku)

II. Wymagania dodatkowe

 

1)  Posiadać prawo jazdy kat. C, mile widziane E

2)  Doświadczenie w pracy na śmieciarce – mile widziane

3) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,

4) Kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,

5)  Odporność  na sytuacje stresowe,

6) Umiejętność pracy w zespole

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. gospodarki komunalnej.

1)  Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarnia

2)  Nadzór i koordynacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Czarnia.

3)  Kontrola realizacji usług związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych przez Gminę od mieszkańców w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawę o odpadach i Prawo ochrony środowiska.

4)  Zaopatrzenie materiałowe i prowadzenie gospodarki magazynowej.

5)  Podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sprzętu i mienia Gminy

6) Realizacja zaopatrzenia w odzież ochronną, materiały, wyposażenie w zakresie zapewniającym sprawne funkcjonowanie gospodarki odpadami.

7) Realizacja zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz zasadą gospodarności zakupów.

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia.

Przewidywany termin zawarcia umowy: 03-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy Czarnia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czarnia pok. Nr 2 lub pocztą na adres Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds.  gospodarki  komunalnej”  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

                                               KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@artaro.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

      - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

         przetwarzania danych osobowych.

        - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

            z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych

            Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

         podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym

         przetwarzaniu  w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

          ochronie danych osobowych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 16:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4178

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 12:58:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r.


obw

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 11:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4234

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-01-13 09:30:10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2020 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit w roku 2020 ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ( 1,00 zł./l) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2020r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Termin składania wniosków :

 1. od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020r. , producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 2. od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadza także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego na wniosek.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 08:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4357

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-12-09 15:23:57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 09.12.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20343

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 86565

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 87840

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 195450

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu