menu
menu Konsultacje dokumentów

2018-10-31 14:00:15

Ogłoszenie Wójta


Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zgodnie z paragrafem 6 ust.1 pkt. 4 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej , uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 5 października 2010r. , Wójt Gminy Czarnia podaje do publicznej wiadomości celem konsultacji projekt pn. "Program współpracy Gminy Czarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Czarnia( pokój Nr 2 ) swoje opinie, wnioski i uwagi do projektu tego programu w terminie od 5 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r. W załączeniu treść projektu programu. więcej...

2017-10-31 15:34:20

Ogłoszenie Wójta


Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2016-10-24 15:43:19

Ogłoszenie Wójta


Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

menu