menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2021-06-16 15:07:17

XIX. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ) zwołuję XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 1300 w lokalu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, Czarnia 42 , 07-431 Czarnia.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał:

     -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2033,

     -  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2021 r.

     -  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

        na terenie Gminy Czarnia na lata 2021   – 2025,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

        Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w

        Rodzinie na lata 2021 – 2025,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania

        Rodziny na terenie gminy Czarnia na lata 2020 – 2022,

     -  w sprawie przyznania usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu

        pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego

        zwolnienia od opłat za te usługi,

    -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego

       Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego

       rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

    -  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów

       podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski  i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.   

 

 

 

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.06.2021 14:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 97

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu