menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2021-05-24 10:45:38

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ) zwołuję XVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 1100 w lokalu remizo – świetlicy w Brzozowym Kącie, Brzozowy Kąt 17a, 07-431 Czarnia.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.
 7. Raport o stanie gminy za 2020 r.

- debata nad raportem,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2020 r. i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 2.  Podjęcie uchwał:

     -  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania

        budżetu za 2020 r.

     -  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego

        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

     -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na

        lata 2021-2026

     -  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2021 r.

     -  w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy

        Czarnia na lata 2021 – 2025,

     -  w sprawie przyjęcia Programu gospodarki wodno – ściekowej dla Gminy

        Czarnia na lata 2021 – 2026,

     -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy

        Czarnia na lata 2021 – 2024,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy

        materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

        gminy Czarnia,

     -  w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania

        projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnia na lata 2021 – 2030, w tym trybu

        konsultacji,   

     -  w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Czarnia

        ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Czarnia

        ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ w Czarni,

     -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i

        wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy Publicznej Szkole

        Podstawowej w Surowem,

     -  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

        oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

     -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarnia, prawa

        własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Cupel

        obręb ewidencyjny 0003,

     -  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,

     -  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XVI

        Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.   

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.05.2021 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2021 11:13
Liczba wyświetleń: 136

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia 24.05.2021 09:45 Grzegorz Kamzelski
menu