menu
menu Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych
drukuj

2021-04-14 15:12:29

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych


OGŁOSZENIE

o trzecim konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa na podstawie powołania zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:


Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Długie 13

07-431 Czarnia

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. ma wykształcenie wyższe
 2. ma co najmniej 3-letnie doświadczenie  na  stanowisku kierowniczym  w podmiotach wykonujących usługi z zakresu,
  1)polityki prorodzinnej,
  2)wspierania rodziny,
  3)systemu pieczy zastępczej,
  4)pomocy społecznej,
  5)promocji i ochrony zdrowia,
  6)wspierania osób niepełnosprawnych,
  7)edukacji publicznej,
  8)przeciwdziałania bezrobociu,
  9)kultury,
  10)kultury fizycznej  i turystyki,
  11)pobudzania aktywności obywatelskiej,
  12)mieszkalnictwa,
  13)ochrony środowiska,
  14)reintegracji zawodowej i społecznej;
 3. ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji lub zarządzania w ochronie zdrowia;
 4. ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (uzupełnienie szkolenia do 31 grudnia 2021roku).
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego
 6. posiada obywatelstwo polskie
 7. ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta z pełni  praw publicznych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 9. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 2. umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 3. umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 4. samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 5. kultura osobista,
 6. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, a  także w szczególności ustaw: o finansów publicznych, o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie  Dużej Rodziny, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych, o ochronie zdrowia psychicznego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie pracami centrum i reprezentowanie centrum na zewnątrz;
2) zatwierdzanie opracowywanych przez organizatora usług społecznych standardów jakości usług społecznych;
3) zatwierdzanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacji;
4) opracowywanie rocznego planu działalności centrum;
5) opracowywanie sprawozdania z działalności centrum za poprzedni rok kalendarzowy;
6) sprawowanie zarządu mieniem centrum;
7) prowadzenie gospodarki finansowej centrum;
8) organizowanie usług społecznych realizowanych przez centrum;
9) prowadzenie na bieżąco rozeznania:
a) potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych,
b) potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie organizowania usług społecznych;
10) podejmowanie działań w celu rozwijania oraz koordynacji lokalnego systemu usług społecznych, w tym nawiązywanie współpracy  z organami  administracji  publicznej,  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami,  o których  mowawart.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz osobami  fizycznymi  i prawnymi, wykonującymi usługi z zakresu,  o którym mowa wart.2ust.1, na obszarze działania centrum;
11) opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach.
12) realizacja projektu  „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II.  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 4. oświadczenie kandydata o uzupełnieniu do 31 grudnia 2021r. ( jeśli nie posiada) szkolenia z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych.
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem)
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 7. oświadczenie kandydata o  posiadaniu obywatelstwa polskie
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego (z własnoręcznym podpisem),
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 26 kwietnia 2021 roku r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” lub przesłać zeskanowane dokumenty na adres sekretariat@czarnia.com.pl w tytule wpisując "Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.

 

 

 


KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : kancelaria@drmendyk.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit .c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.04.2021 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8082

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu