menu
menu Oferty pracy w Urzędzie
drukuj

2021-04-01 14:53:10

II konkursie na stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej


OGŁOSZENIE

o  drugim konkursie na stanowisko pracownika  do spraw  gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Czarnia

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Czarnia

  1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) wykształcenie wyższe lub

2) wykształcenie średnie w zakresie: gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury,

budownictwa, geodezji,  rolniczym, leśnictwa lub pokrewnych

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4 ) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  tym stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia;

7) umiejętność  obsługi komputera, w tym pakietów Microsoft Office lub równorzędnych;

8) prawo jazdy kat. B;

9)znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością: ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami,    prawo budowlane,  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o lasach, o ochronie przyrody,  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych;

 

  2.Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej,

2) możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych;

3) umiejętność organizacji pracy;

4)sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

5)znajomość topografii gminy Czarnia.

 

3.Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy

3)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków, w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4)prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia wzrostu (obniżenia) wartości nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy

5)sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia gruntów w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego,

7)przyjmowanie wniosków do zmian w planie i przygotowywanie projektów odpowiedzi,

gromadzenie, analizowanie i archiwizowanie danych dotyczących monitoringu zmian w

zagospodarowaniu przestrzennym,

8)przygotowywanie umów związanych ze sporządzaniem studium i zmian/planów miejscowych Gminy

9) przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym

stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,

10)przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji

publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,

11) terminowe sprawdzanie i opisywanie faktur na zajmowanym stanowisku,

bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych przez siebie zadań,

12) sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań,

13) wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz w porozumieniu z Wójtem udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,

15) aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;

16)ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;

17)podział, rozgraniczanie i scalanie nieruchomości;

18) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych;

19)prowadzenie działań związanych z ochroną interesów właścicielskich Gminy, w szczególności kontrola sposobu użytkowania gruntów komunalnych w aspekcie zmiany przeznaczenia nieruchomości, kontrola gruntów komunalnych w aspekcie bezumownego korzystania celem regulacji stanu posiadania;

20) prowadzenie spraw  związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości

i umieszczania tablic z nazwami ulic;

21) przygotowywania projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulic na terenie gminy;

22)  prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

23) prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

24)realizacja inwestycji (zaprojektuj – wybuduj);

25) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa;

26) prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

  1. Informacja o warunkach pracy:

1) miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia

2)obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku

3) praca z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie), obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;

4) praca biurowa w siedzibie Urzędu, związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren (wizja w terenie, kontrole, interwencje);

5) budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia  w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  nie przekroczył 6%.

 6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

2)CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności zawodowej – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

5) kserokopie  dokumentów  potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) -  potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

6) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty,) - potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem;

7) kserokopia prawa jazdy

8)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

9) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się  wobec kandydata postępowanie karne,(wybrany kandydat zobowiązany będzie  do przedłożenia zaświadczenia  o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

10) oświadczenie o stanie zdrowia  odpowiadającej zajmowanemu stanowisku;

11) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego.

  1. Przewidywany termin zatrudniania  na stanowisku 19 kwietnia 2021r.

 8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w  kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na pracownika do spraw gospodarki przestrzennej” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia oraz można przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-maila sekretariat@czarnia.com.pl , w terminie do dnia  12 kwietnia 2021r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

Uwagi

1) nabór na wolne  stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,

2) pierwszy etap polegać będzie  na analizie formalnej dokumentów,

3) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostano przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne,

4) kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną  indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.czarnia.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Czarni.    Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Protokół II .pdf Protokół z posiedzenia komisji 2021-04-14 15:45:33 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.04.2021 13:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 28120

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu