menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-02-17 15:08:39

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz


                                              

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni  Filia w Surowem, Surowe193, 07-431 Czarnia.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, od 08 marzec 2021r.

 

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
 • wykształcenie (bibliotekarskie, humanistyczne, artystyczne) wyższe lub minimum średnie, praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • umiejętność publikacji artykułów w mediach społecznościowych;
 • umiejętność pracy z dziećmi i dorosłym czytelnikiem;
 • zdolności animacyjne, manualne;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
 • mile widziana znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ,
 • mile widziane uzdolnienia artystyczne,
 • umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,
 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 1. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, skontrum księgozbioru. Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, życiorys CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czarni, Czarnia 43A, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 02 marca 2021 r.  do godziny 15.00 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 29 7727048

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną,
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GBP,
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia43A, 07-431 Czarnia, adres e-mail: gbp_czarnia@wp.pl,
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@drmendyk.pl, tel.507 054 139.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.
 1. Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.
 2. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.
 4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.02.2021 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20545

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu