menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-01-11 15:12:38

Konkurs na Kierownika Klubu Seniora


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  

ogłasza nabór na wolne  stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Gminie  Czarnia.

 1. Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

07-431  Czarnia

 1. Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior +

 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 

 •  Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 • Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • -znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1876).
 •  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.256, 695,1298).
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych  i konfliktowych.

  5. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 • Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 • Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 • Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + ,
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 • Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
  z przepisami w tym zakresie,
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
  i działań na rzecz seniorów,
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior +  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych
  w zajęciach,
 • Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 • Pozostawanie do dyspozycji Kierownika GOPS na czas przerw w funkcjonowaniu klubów seniora oraz dysponowania wolnym czasem.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Długiem, Klub Senior + w Czarni, 07-431 Czarnia oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni ,07-431 Czarnia.
 • Okres zatrudnienia: z chwilą wznowienia działalności Klubów Seniora.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na  pełen etat.

  7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarni  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8.Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,
b)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)     kserokopię świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
d)    kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e)     inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f)     podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g)     podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)      podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior +, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, pokój nr 1 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-431 Czarni z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Gminie Czarnia” w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Aplikacje  które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

Dokumenty odrzucone można odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronach internetowych.
Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.01.2021 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 86980

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu