menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-01-04 16:21:17

Ogłaszenie o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Czarnia

ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem

 

W ramach projektu ,,Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwoju rynku pracy’’, Działania 8.3 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3’’, Poddziałania 8.3.1 ,,Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej’’ , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek w Surowem

Surowe 194, 07-431 Czarnia

Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy Gminnego Żłobka w Surowem

 1. wymiar czasu pracy : pełen etat
 2. przewidywana data zatrudnienia: po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. ilość przewidzianych etatów: 3

Wymagania niezbędne:

 1. opiekunem dziecięcym w żłobku może być osoba która:

1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)ukończył (a) studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

2.   odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbędzie 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt. 1.

Osobę która nie posiadająca szkolenia zawartego w pkt. 2 ppkt. 2 lit b, Zatrudniający może nieodpłatnie przeszkolić.

3.   posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jest w trakcie jej      wyrabiania,

4.   posiada obywatelstwo polskie,

5.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.   nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7.   daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

9.   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

10. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. cieszy się nieposzlakowaną opinią

12. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 3. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność,
 4. zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
 5. samodzielność, rzetelność, dyskrecja, wysoka kultura osobista,
 6. odporność emocjonalna i samokontrola oraz umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych,
 7. zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Żłobka,
 8. znajomość podstawowych programów komputerowych,
 9. prawo jazdy kategorii B.

Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 1. przyjmowanie dziecka do żłobka,
 2. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z      elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 1. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 2. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 3. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, przebierania, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 4. przygotowanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo –wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy)
 6. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 7. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

Informacja o warunkach pracy na z dziećmi:

 1. praca z dziećmi,
 2. praca w budynku Gminnego Żłobka w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. kontakt z rodzicami,

Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym data upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane praca na stanowisku opiekuna w Gminnym Żłobku w Surowem proszone są o złożenie następujących dokumentów. WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ. 

 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi, danymi teleadresowymi.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenia, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym,
 9. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 1. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 2. Oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 3. Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko opiekuna dziecięcego. 

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego Gminnego Żłobka w Surowem’’ osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia, w terminie do dnia 15.01.2021r. do godz. 1500 .
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym powyżej (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy) nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

 1. nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Czarnia,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://czarnia.samorządy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnia

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 297727017.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o wynikac...pdf 2021-01-25 15:06:58 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.01.2021 15:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95744

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu