menu
menu Inne zamówienia
drukuj

2020-02-13 14:17:37

Zapytanie Ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1986)

Wójt Gminy Czarnia zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

 1. Zamawiający: Gmina Czarnia

Czarnia 41

07-431 Czarnia

NIP: 7582157593

REGON: 550668284

tel.: 29 772 70 17

e-mail: sekretariat@gminaczarnia.pl

 1. Opis przedmiotu zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na odpady komunalne zbieranych
w sposób selektywny. Pojemniki muszą spełniać obowiązujące normy EN 840, co oznacza min. przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego oraz odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie.

Pojemniki, które są przedmiotem zamówienia, to:

- pojemnik 4-kołowy z pokrywą płaską o pojemności 1100 l, kolor żółty (tworzywa sztuczne
i metale) – 1 szt.,

- pojemnik 4-kołowy z pokrywą płaską o pojemności 1100 l, kolor zielony (szkło) – 1 szt.,

- pojemnik 4-kołowy z pokrywą płaską o pojemności 1100 l, kolor niebieski (papier) – 1 szt.

Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia dostawca musi dostarczyć pojemnik na przeterminowane leki o pojemności do 60 l – 1 szt.

Powyższe pojemniki muszą być odporne na promieniowanie UV oraz wysokie i niskie temperatury.

 • Termin i miejsce realizacji zamówienia

Pojemniki należy dostarczyć do Urzędu Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia do dnia 29.02.2020 r.

Istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami formularzy.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 4. Oferty, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki niepowodujące istotnych zmian treści oferty, zostanie poprawiona przez Zamawiającego. O fakcie poprawienia tych omyłek Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
 9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
 10. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena brutto.
 11. Ceny określone w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze
  w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  a)zmiany lub odwołania poszczególnych warunków postępowania, o czym poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej,
  b)zmiany terminu składania ofert,
  c) unieważnienia postępowania.
 14. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
  a)braku ofert,
  b) odrzucenia wszystkich ofert złożonych w zakresie realizacji danej części postępowania,
  c)braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,
  d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 15. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia, gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków zabezpieczonych na przedmiotową dostawę lub z powodu rezygnacji z zadania w tym zakresie lub zmiany formy realizacji zadania.
 17. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający może wybrać następną ofertę w kolejności. Dokonanie wyboru oferty następnej w kolejności może również mieć miejsce w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Wykonawcę , który złożył ofertę najkorzystniejszą.
 18. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie.
 19. Gmina Czarnia zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 20. Ofertę cenową należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Urzędu Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia dnia 21.02.2020 r. do godz. 14.00. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą Oferenta oraz tytułem: „Oferta na dostawę pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny”.
 21. Osoba do kontaktu z oferentami: Paulina Sztemberg, tel.: 29 772 70 17 w 20,
  e-mail: sekretariat@gminaczarnia.pl

W załączeniu:

 1. Formularz oferty cenowej.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik GK. 271.1.2020 - Za...ocx Zał nr 1 2020-02-13 14:18:54 Kamzelski Grzegorz
załącznik Informacja kosze.pdf Informacja z otwarcia ofert 2020-02-28 08:40:00 Kamzelski Grzegorz
załącznik Informacja o wyborze...pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-02-28 08:40:46 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.02.2020 13:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 343

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu