menu
menu Oferty pracy w Urzędzie
drukuj

2020-01-13 17:04:37

Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r


Ogłoszenie o  naborze do pracy na pracownika ds.  gospodarki   komunalnej z dnia
13-01-2020 r.

 I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. wykształcenie wyższe
 8.  prawo jazdy kat. B
 9.  staż pracy minimum 3 lata (preferowane na ww. stanowisku)

II. Wymagania dodatkowe

 

1)  Posiadać prawo jazdy kat. C, mile widziane E

2)  Doświadczenie w pracy na śmieciarce – mile widziane

3) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem , w szczególności z klientem trudnym,

4) Kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność,

5)  Odporność  na sytuacje stresowe,

6) Umiejętność pracy w zespole

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. gospodarki komunalnej.

1)  Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarnia

2)  Nadzór i koordynacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Czarnia.

3)  Kontrola realizacji usług związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych przez Gminę od mieszkańców w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawę o odpadach i Prawo ochrony środowiska.

4)  Zaopatrzenie materiałowe i prowadzenie gospodarki magazynowej.

5)  Podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sprzętu i mienia Gminy

6) Realizacja zaopatrzenia w odzież ochronną, materiały, wyposażenie w zakresie zapewniającym sprawne funkcjonowanie gospodarki odpadami.

7) Realizacja zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz zasadą gospodarności zakupów.

IV. Informacje o warunkach pracy :

Wymiar etatu:  pełen wymiar czasu pracy – 1 etat  /40 godzin tygodniowo/.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Miejsce pracy: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41 07-431 Czarnia.

Przewidywany termin zawarcia umowy: 03-02-2020 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnia w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy Czarnia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czarnia pok. Nr 2 lub pocztą na adres Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia  w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020r. do godz. 14:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds.  gospodarki  komunalnej”  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

                                               KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : iod@artaro.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.C w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

      - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

         przetwarzania danych osobowych.

        - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

            z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych

            Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

         podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym

         przetwarzaniu  w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

          ochronie danych osobowych.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Inf o wyborze.pdf Informacja o wyborze 2020-02-07 08:26:41 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.01.2020 16:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11082

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu