menu
menu Informacje
drukuj

2020-01-07 15:24:21

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Rada Gminy Czarnia dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregacji obejmie wszystkie nieruchomości.

Każda z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia zostaje zobowiązana do wyposażona w odpowiednie pojemniki i worki do segregacji odpadów. Rolą wszystkich mieszkańców gminy, również tych którzy dotychczas nie segregowali, będzie wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów do następujących rodzajów pojemników lub worków:

    POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: "Papier" suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony;

    POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY: " Metale i tworzywa sztuczne" opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki plastikowe, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle;

    POJEMNIK / WOREK  ZIELONY: " Szkło" szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości;

    WOREK BRĄZOWY:"Bio" odpady ulegające biodegradacji  w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści.

Natomiast do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucić odpady, których nie da się wysegregować, np. zużyte chusteczki higieniczne, kości, pampersy, zanieczyszczony tłuszczem  papier po maśle itp.

 

ZMIANOM ULEGAJĄ RÓWNIEŻ WYSOKOŚCI OPŁAT

Stawki za odpady segregowane od gospodarstwa domowego w miesiącu styczniu 2020r  wynoszą:

- za odpady od gospodarstwa domowego 1  osobowego                   - 33,00 zł. miesięcznie

- za odpady od gospodarstwa domowego 2 i więcej  osobowego   - 50,00 zł. miesięcznie

 

STAWKI  TE OBOWIĄZUJĄ  TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA 2020 ROKU

 

ZMIANY OD LUTEGO 2020 ROKU

W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas sesji Rady Gminy Czarnia uchwalone zostały dwie uchwały dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- uchwała w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Radni Gminy Czarnia uchwalili następujące miesięczne stawki za śmieci, które będą obowiązywały od lutego 2020 r.:

1)  w wysokości 22,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)  w wysokości 44,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdej osoby.

 Jeżeli odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w kompostowniku to wysokość wyniesie 20,00 zł  miesięcznie za każdą osobę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 CO W TAKIM RAZIE Z DEKLARACJAMI?

Z dniem 1 lutego 2019 roku wchodzą nowe deklaracje uchwalone przez Radę Gminy Czarnia

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej w Gminie Czarnia ma obowiązek złożyć deklarację według nowego wzoru i sposobu obliczania miesięcznej opłaty. Druki deklaracji  dostępne  są  w  Urzędzie  Gminy  Czarnia (pok. 5),  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy  Czarnia (deklaracja znajduję się poniżej w załączniku)

 

W celu usprawnienia pracy prosimy mieszkańców gminy o składanie deklaracji w wyznaczonych dniach jak poniżej

13 stycznia 2020r. /poniedziałek/ - Michałowo, Cupel, Rutkowo

14 stycznia 2020r. /wtorek/ -Cyk

15 stycznia 2020r. /środa/ - Czarnia od nr 1 do nr 50

16 stycznia 2020r. /czwartek/ - Czarnia od nr 50 do nr 101

17 stycznia 2020r. /piątek/ - Długie

20 stycznia 2020r. /poniedziałek/ - Bandysie

21 stycznia 2020r. /wtorek/ -  Brzozowy Kąt

22 stycznia 2020r. / środa/ - Surowe od nr 1 do nr 70

23 stycznia 2020r. /czwartek/ - Surowe od nr 71 do nr 140

24 stycznia 2020r. /piątek/ - Surowe od nr 141 do nr 206

Zmiany deklaracji należy dokonywać również KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok będzie przedstawiony po 13 stycznia 2020r.

 

Termin wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych uległ zmianie opłaty należy wnosić

CO MIESIĄC DO KOŃCA MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy

Urząd Gminy Czarnia

Czarnia 41

07 -431 Czarnia

29 8920 0001 0000 1733 2000 0390

KBS w Myszyńcu

 Od 1  listopada 2019 roku został zmieniony rachunek bankowy do wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 Prosimy  o terminowe dokonywanie wpłat.

Stojaki do segregacji będą zakupione dla mieszkańców gdy będą spłacone zaległości.

Stan zaległości na dzień  31 grudnia 2019 r. wynosi 44 516,15 zł.

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik deklaracja .docx Deklaracja DOC 2020-01-07 15:26:20 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .doc Deklaracja 2020-01-07 15:28:57 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .pdf Deklaracja PDF 2020-01-07 15:29:14 Kamzelski Grzegorz
załącznik deklaracja .odt Deklaracja odt 2020-01-07 15:29:30 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.01.2020 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 14:42
Liczba wyświetleń: 7435

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 07.01.2020 14:24 Grzegorz Kamzelski
menu