menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2019-12-20 13:33:41

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję IX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1100 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Podjęcie uchwał:

 -  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2034,

-   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

-   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 – 2033,

-   w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2020 r.

 -   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za    gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 -  w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni,

 -  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków    Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

-  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarnia,w roku szkolnym 2019/2020,

 -  w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 r.,

 -  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Surowe,

 -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,

 -  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na  2020 r.

  1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.12.2019 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15021

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu