menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2019-05-29 13:06:56

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2018 r.
 6. Raport o stanie Gminy Czarnia za 2018 r.

-  debata nad raportem,

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2018 r. i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia,

  -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia

-   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  -   w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  -  w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie  radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Stefańska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:07
Liczba wyświetleń: 64254

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia 29.05.2019 12:06 Grzegorz Kamzelski
menu