menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2019-03-28 10:48:54

II Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni

 

 

Stanowisko urzędnicze:     główny księgowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Liczba kandydatów do wyłonienia:    1

  1. Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określona w art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

1)ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym   Handlu   (EFTA) –strony   umowy   o Europejskim   Obszarze Gospodarczym, 

2)ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z pełni  praw publicznych;

3)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

4)posiada  znajomość  języka  polskiego  w mowie    i piśmie  w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)spełnia jeden z poniższych warunków :

a)ukończyła  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie,  ekonomiczne wyższe  studia  zawodowe,  uzupełniające  ekonomiczne  studia magisterskie   lub   ekonomiczne   studia   podyplomowe   i posiada   co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)ukończyła  średnią,  policealną  lub  pomaturalną  szkołę  ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

  - znajomość ustaw min. : o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń  społecznych, kodeks pracy, ustawy o pomocy społecznej, KPA

   - doświadczenie zawodowe w księgowości,

   -umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,

   - odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, kreatywność, sumienność, rzetelność.

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównej księgowej należy w szczególności:

   - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

       - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 - prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka,

- dekretowanie dokumentów księgowych  zgodnie z klasyfikacją budżetową,

 - opracowanie projektów przepisów wewnętrznych,

- opracowanie projektu budżetu,

- bieżąca analiza planu finansowego,

- prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka,

- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Ośrodka

  -  sporządzanie okresowych sprawozdań  finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

  -należyte przechowywanie , zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów finansowych,

 - nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, bieżąca kontrola pracowników księgowości,

  -sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości, wykonywanie analiz, zestawień kosztów i wydatków jednostki,

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS oraz terminowością  ich przekazania oraz prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów,

 - stała współpraca ze skarbnikiem gminy,

-  nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad  inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

 - prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji  składników majątku,

- wykonywanie innych zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni mieszczący się w budynku Urzędu Gminnego w Czarni Czarnia 41

Praca przy monitorze ekranowym.

Czas pracy-  na zastępstwo, pełny wymiar czasu 40 godz. tyg.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

VI .    Wymagane dokumenty.

  1. list motywacyjny

    2.CV

  1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
  2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     6.Kwestionariusz osobowy

  1. oświadczenie o następującej treści:,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
  2. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016 poz. 902)

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy” można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41 07-731 Czarnia, w terminie do  08.04.2019r. do godz. 15:00. Złożone oferty będą badane pod względem wymagań formalnych. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną protokolarnie zniszczone.

Informuję, że administratorem danych zawartych w dokumentach  jest  GOPS Czarnia Czarnia 41. Dane osobowe o których mowa powyżej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu , wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

        Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie www.czarnia.samorzady.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

                                                                                                      Kierownik

                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

 

                                                                                              Krystyna Skorupska

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.03.2019 09:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 46002

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu