menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2019-03-21 14:54:39

Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej PPHU ALDO, Surowe 116. 

 

                                             Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2018 r.
  6. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,

  -   w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnia w 2019 r.

 -   w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia,

-  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 85128

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu