menu
menu Sesje Rady i posiedzenia Komisji
drukuj

2018-06-01 09:04:04

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami )  zwołuję XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 13ᴼᴼ w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVI Zwyczajnej Sesji Rady 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2017rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:

       -    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za

      2017 rok.

      -    w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018 –  2022.

       -    w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na  2018 rok.

       -    w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

            zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018r.

       -    w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

             oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy

             Czarnia

       -     w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

             ustalenia stawki opłaty.

       -   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca

            2018r  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i

            niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu

            przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i

            sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji .

        -  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia . 

        -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.          

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                 KRZYSZTOF KURZYŃSKI

 

                                                                                 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 01.06.2018 08:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 39471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu